Årsberetning / Annual Report

By marts 25, 2019Uncategorized @da

UKK ÅRSBERETNING 2019 

Kære medlemmer og kollegaer

En opdatering om UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer & Kunstformidleres aktuelle arbejde og fokusområder.

 

UKK ANNUAL REPORT 2019

Dear members and colleagues

An update on UKK’s — Organization for Artists, Curators & Art Mediators current work and focus areas.

(For English version please see below)


(DK)

Undersøgelse om honorering i kunstfeltet

UKK har sammen med kunstner-organisationerne BKF og DBF taget initiativ til en ny dialog mellem kunstnernes-, museernes- og kunsthallernes organisationer angående sikring af bedre lønvilkår for udstillende kunstnere. Håbet er, at nå til enighed om fælles aftaler, der kan give kunstnere rimelige arbejdsvilkår. UKK arbejder samtidig for at en aftale på sigt skal gælde for freelance kuratorer.
I den forbindelse har vi brug for opdateret viden om de forhold, som udstillende kunstnere og freelance kuratorer arbejder under i dag. Denne viden vil supplere eksisterende undersøgelser fra 2018. De nye oplysninger vil blive brugt til at kvalificere grundlaget for videre forhandlinger med Organisationen Danske Museer (ODM) og Foreningen af Kunsthaller i Danmark (FKD).

Hvis du har udstillet eller været freelance kurator på et museum eller en kunsthal i Danmark i 2017-19 vil vi bede dig deltage i denne spørgeskemaundersøgelse om honorering af udstillende kunstnere og freelance kuratorer:

Spørgeskema for kunstnere

Spørgeskema for freelance kuratorer

Undersøgelsen skal besvares senest d. 31. marts 2019. Hvis du har haft, eller har kurateret, flere udstillinger på museer/kunsthaller i 2017-19, vil vi bede dig udfylde ét spørgeskema for hver udstilling. Bemærk at der er fuld anonymitet for deltagelse i undersøgelsen.

 

UKKs Kuratorgruppe

Arbejder for at udvide forståelsen af kurator-professionen og for at synliggøre kuratorens arbejde og historik. Hensigten er at skabe en stærkere platform for kuratorer og at forbedre deres arbejdsvilkår og dermed det økonomiske grundlag.
UKKs kuratorgruppe holder i disse måneder møder med kollegaer i feltet for at afklare hvilket initiativer faget har brug for. Gruppen sparrer med netværk og faglige foreninger internationalt, bl.a. Norsk Kuratorforening, W.A.G.E. (USA) og PLATFORM BK (Holland). Dertil er UKKs kuratorgruppe i dialog med frivillige jurister med henblik på udvikle en rådgivende instans til UKKs medlemmer.

 

Internationalt netværk

I UKK ser vi et stort potentiale for at indgå i internationale samarbejder, for at vidensdele og styrke samarbejder på tværs af grænser. Vi mener det er vigtigt at varetage de internationale muligheder i en tid hvor landegrænserne lukker i og hvor fx udbuddet af engelsksprogede fag på danske uddannelsesinstitutioner skæres ned.

I 2018-19 har UKK været del af et nyt nordisk netværk AOOO – Arts Organizations Out of Office. Netværket består af en række kunst-organisationer, der pt. mødes tre gange årligt. Møderne rejser forskellige tematikker, bl.a. spørgsmål om hvordan organisationer navigerer når kunst- og kulturpolitik underlægges blandt andet nationalisme og fascisme. En del af programmet består af offentlige debatter så vores medlemmer og interesserede kan deltage. Vi søger pt. om midler til udvikling af netværket med et øget internationalt sigte over de næste år.

I november 2018 repræsenterede Gro Sarauw UKK i et internationalt netværksmøde, VAP – Visual Arts Platform, med Statens Kunstfond som vært. Mødet resulterede i et initiativ fra UKK om udbygning af netværket i et forløb der muliggøre videre udveksling mellem parterne, med primært fokus på de strukturer der ligger til grunde for kunstneres lønforhold. De involverede organisationer afventer pt. svar fra en ansøgning om støtte fra EU til et treårigt udvekslings- og vidensdelingsprojekt i et europæisk perspektiv.

 

Organisationsudvikling

Vi arbejder på at udvikle UKK som medlemsorganisation. Som en del af arbejdet undersøger vi hvordan UKK kan gå fra at være en frivillig non-profit interesseorganisation til en organisation der har den nødvendige økonomiske kapacitet til at vi kan møde vores målsæt. Ved at sikre UKK en bedre drift vil vi skabe overskud til det politiske udviklingsarbejde og nye initiativer.

Udviklingen af UKKs organisation har tre fokusområder, der samlet dækker en væsentlig del af kunstfeltet og dets vækstlag:

-Medlemsorganisation for kunstnere, kuratorer og kunstformidlere

-Studenterorganisation for samme faggrupper

-Etablering af, og deltagelse i, internationale netværk

 

Organisation for studerende

UKK har siden 2017 udvidet organisationen til også at repræsentere studerende inden for kunst-, kurator- og kunstformidlerfagene. Som et led i denne udvikling, vil vi skabe ny forståelse mellem den faglighed der findes på uddannelserne og den virkelighed man møder når man er færdiguddannet. Det vil vi gøre ved at sætte en mere tydelig og bæredygtig kurs for udviklingen af mulighederne for kunstfeltets unge. Vi mener at muligheden for at etablere et vidensdelings- og praksisrum for det kunstneriske vækstlag er en væsentlig faktor for udviklingen af kunstfeltet bredere set.

Med det kommende studentersymposiem Arbejde, Samarbejde, Organisation er det UKKs formål at skabe nye netværk, forståelse og tværfaglig vidensdeling mellem kunstnere, kuratorer og kunstformidlere under uddannelse. Symposiet er tilrettelagt i samarbejde med studenterorganisationen Center for Signifikante Oplevelser.

Arbejde, Samarbejde, Organisation
Mandag d. 25. marts, 2019. Kl. 10-19 på SMK – Statens Museum for Kunst.
Gratis entré, men tilmelding er nødvendigt: https://goo.gl/forms/lfKKXUKJgCVuDBKJ3
Facebook event

 

Vidensdeling

UKK har det sidste år afholdt en række offentlige debatter, performances og symposier, bl.a. på Roskilde Festival, Kulturmødet Mors, Kunsthal Aarhus, Kunstakademiets Billedkunstskole og Statens Museum for Kunst – SMK.

Under hovedtitlen Mourning Money afholdt UKK tre symposier i 2018-19 med internationale kunstnere, forfattere og teoretikere, der diskuterede værdisætning af kunst og kunstneres arbejde i forskellige sammenhænge, i lyset af kunstnerens skiftende arbejdsbetingelser og roller på samtidens kunstscene.

Det første symposium New Roles for the Artist, diskuterede udviklingen af teknologiens rolle inden for kunst og hvordan teknologi i samspil med feminisme kan bruges til at gentænke kunstnerisk produktion. Symposiet Operative Powers of Art Practiceomhandlede kunstnerisk praksis i forhold til kontrol og hvordan kunstneren i sin praksis er bevidst om de omgivende finansielle, institutionelle eller andre magtmæssige strukturer. Det sidste symposium, Macro, satte fokus på organisationer, der opererer på makroniveau i kunstfeltet. Herunder hvilke funktioner og formål, muligheder og begrænsninger macro-organisatoriske initiativer kan have, og hvorfor de er vigtige lige nu.

Se videodokumentation for Mourning Money symposierne på ukk.dk

Et stort tak til Bikubenfonden og Beckett Fonden for at være med til at realisere Mourning Money.

 

Åbent brev til kulturminister Mette Bock

Hvem har retten til at bestemme, hvordan kunstnere skal agere i den offentlige debat, og hvorfor afholde et møde om det for lukkede døre?” Sådan lød det i et åbent brev som UKK skrev sammen med I DO ART til Kulturminister Mette Bock. Brevet kritiserede de lukkede rammer for Røddingmødet 2018, og blev sendt ud til samtlige deltagere på det lukkede møde, om morgenen før mødets start.

Læs brevet her

 

Møde med kulturministeren

Kritikken af Røddingmødet resulterede i et interview med Gro Sarauw og kulturministeren i programmet AK24Syv. Interviewet ledte til et kaffemøde holdt i kulturministeriet d. 13 september 2019. På mødet præsenterede Gro Sarauw og bestyrelsesmedlem Waqas Elahi Dar UKKs agenda, som bl.a. var en analyse af, og forbehold for, de nye elitære tiltag i Statens Kunstfond, herunder ‘Den Unge Kunstneriske Elite’.

 

UKKs bestyrelse

Siden 1.1 2019 har Gro Sarauw og Maj Horn delt UKKs formandspost.

Bestyrelsesmedlemmer: Line Ellegaard, Michala Paludan, Andreas Führer, Kasper Lynge, Nina Wölhk, David Hilmer Rex, Anders Kjær Rasmussen og Annemette Friis.

Studenterrepræsentanter: Thore Davies (KU), Sara Arendfelt (DFK), Waqas Elahi Dar (KADK)

Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer, valgt ind på generalforsamling 13.3 2019: Mark Tholander, Vibe Overgaard, Owen Amour og Scott William Raby.

 

Samarbejder og repræsentantskaber

UKK samarbejder bl.a. med Dansk Kunstnerråd, Billedkunstnernes Forbund (BKF), Danske Billedkunstnere Fagforening (DFB), Roskilde Festival Arts, Statens Værksteder for Kunst, Aarhus Billedkunstcenter, IDOART,  AOOO – Arts Organisations Out of Office, studenterorganisationen Center for Signifikante Oplevelser.

UKK har løbende møder med Statens Kunstfonds Billedkunstenhed, næste gang d. 27 marts 2019.

UKK er bl.a. repræsenteret i Statens Kunstfonds repræsentantskab, Dansk Kunstnerråd, Rådet for Visuel Kunst under Københavns Kommune, og i Møstings Hus’ udstillingsjury.

 


 

(ENG)

Inquiry into remuneration in the field of the arts

Together with the artist organizations BKF and DBF, UKK has initiated a new dialogue with artists’, museums’ and art centers’ organizations in order to secure better pay for exhibiting artists in the future. Our hope is to reach an agreement on common guidelines/recommendations that can guarantee artists’ adequate working conditions. In the long term, UKK is also working to ensure that the same applies to freelance curators.

Therefore, we need updated information regarding the current conditions that exhibiting artists and freelance curators are working under today. This information will complement existing studies from 2018, and the new data will be used as the basis for further negotiations with the Association of Danish Museums (ODM) and the Danish Association of Art Centers (FKD).

If you have exhibited, or worked as a freelance curator, at a museum or art center in Denmark in the period 2017-19, we ask you to participate in this questionnaire on the remuneration of exhibiting artists and freelance curators:

Questionnaire for artists (in Danish only)

Questionnaire for freelance curators (in Danish only)

The survey must be answered no later than March 31st, 2019. If you have had several exhibitions at museums/art centers in 2017-19, we ask you to fill out one questionnaire for each exhibition. Participation in the study is completely anonymous.

UKK’s Curator Group

The curator group is working to expand and strengthen understandings of the curatorial profession and to make the curator’s work and its history more visible. The intention is to create a stronger platform for curators and to improve their working conditions and thus the economic underpinnings.

The group meets on an ongoing basis with colleagues in the art field in order to clarify the needs as well as to map the most productive initiatives. The group engages in close exchange with international networks and professional associations, such as the Norwegian Association of Curators, W.A.G.E. (USA) and PLATFORM BK (Holland). In addition, UKK‘s curator group is in dialogue with volunteer law specialists in order to develop an advisory body for UKK‘s members.

International network

At UKK, we see great potential in entering into international collaborations, in order to share knowledge and strengthen cooperation across borders. We believe it is important to nurture international partnerships, especially at a time when national border control is increasing, and, for example, the availability of English-language subjects at Danish higher educational institutions is being severely reduced.

In 2018-19, UKK became part of a new Nordic network: AOOO – Arts Organizations Out of Office. The network consists of a number of art organizations that meet three times a year. The meetings raise various issues, for example, questions about how organizations navigate when art and cultural policy are subject to, for instance, nationalism and fascism. Part of the program consists of public debates so that our members and interested parties can participate. We are currently looking for funding to development of the network over the next few years with an increased international focus.

In November 2018, Gro Sarauw, the chair of UKK, took part  in VAP – Visual Arts Platform, an international network meeting hosted by the Danish Arts Foundation. The meeting resulted in an initiative by the UKK to expand the network in a process that enables further exchanges between the parties, primarily focusing on improving the structural conditions underpinning artists’ pay. The organizations involved are currently awaiting response from an EU application for a three-year exchange and knowledge-sharing project in a European perspective.

Organizational development

We are working towards further developing UKK as a member-driven organization. As part of the work, we are inquiring into how UKK can go from being a voluntary non-profit interest group organization to an organization that has the necessary financial capacity to meet our objectives. By ensuring UKK operates  more effectively, we can focus on finding resources for political development work and new initiatives.

The development of UKK‘s organization has three focus areas, which together cover a significant part of the arts field and its agents:

-Member organization for artists, curators and art intermediators

-Student organization for the same branch groups

– Establishment of, and participation in, international networks

Student organization

In 2017 UKK expanded the organization to represent students within the arts, curatorial and art intermediary fields. As part of this development,  our aim is to create a new understanding between the professional standards that are set in the educational programs and the reality you encounter when you have finished your education. We will do this by setting up guidelines for clearer and more sustainable pathways in the development of opportunities for the youth of the arts. We believe that the possibility of establishing a knowledge-sharing and ‘practice space’ for the various artistic agents plays a crucial role in the development of the broader art field more broadly.

With the upcoming student symposium Work, Cooperation, Organization, it is UKK‘s aim to open up for the establishment of  new networks; ;further understanding as well as interdisciplinary knowledge-sharing between students from various educational programs within the arts. The symposium is initiated by our board and organized specifically by our student representatives in collaboration with the student organization Center for Significant Experiences.

Work, Cooperation, Organization
Monday, March 25th, 2019. 10:00-19:00 at SMK – National Gallery of Denmark.
Free admission, but registration is necessary: https://goo.gl/forms/lfKKXUKJgCVuDBKJ3
Facebook event

Knowledge sharing

Since our annual assembly a year ago, UKK has held a number of public debates, performances and symposia, at various venues, including Roskilde Festival, Cultural Meeting Mors, Kunsthal Aarhus, The Royal Danish Academy of Fine Arts’ School of Visual Arts and The National Gallery of Denmark – SMK.

Under the main title Mourning Money, UKK held three symposia in 2018-19 with international artists, writers and theorists, who discussed the valuation of the work of art and the artists’ work in different contexts, in light of the artist’s changing working conditions and roles in the contemporary art scene.

In the first symposium New Roles for the Artist, the discussion focused on the development of the role of technology in art and how technology in conjunction with feminism can be used to rethink artistic production. The Symposium Operative Powers of Art Practice dealt with artistic practice in relation to control and how the artist in his practice is aware of the surrounding financial, institutional or other power structures. The last symposium, Macro, focused on organizations operating at the macro level in the field of the arts, discussing what features and purposes, options and limitations, macro-organizational initiatives may have and why they are important right now.

See video documentation for the Mourning Money symposia at ukk.dk

UKK would like to thank Bikuben Foundation and the Beckett Foundation for helping us realize Mourning Money.

Open letter to the Minister of Culture Mette Bock

Who has the right to decide how artists should act in the public debate and why hold a closed doors meeting about it?” This is a quote from an open letter which UKK wrote together with I DO ART to the Minister of Culture Mette Bock. The letter criticized the closed framework for the “Rødding convention” 2018 and was sent out to all participants of the closed meeting in the morning before the start of the meeting.

Read the letter here (in Danish only)

 

Meeting with the Minister of Culture

The criticism directed at the “Rødding convention” resulted in an interview with Gro Sarauw and the Minister of Culture in the radio program AK24Syv. The interview led to a meeting held at the Ministry of Culture on September 13th, 2019. At the meeting, Gro Sarauw and board member Waqas Elahi Dar presented UKK’s agenda, which including, among other issues raised, an analysis of and reservations concerning recent  elitist initiatives by the Danish Arts Foundation, such as the support program ‘The Young Artistic Elite’.

 

UKK‘s Board

Since 1.1 2019, Gro Sarauw and Maj Horn have shared UKK‘s chairmanship.

Board members: Line Ellegaard, Michala Paludan, Andreas Führer, Kasper Lynge, Nina Wölhk, David Hilmer Rex, Anders Kjær Rasmussen and Annemette Friis.

Student representatives: Thore Davies (KU), Sara Arendfelt (DFK), Waqas Elahi Dar (KADK)

A warm welcome to our new board members, elected at the general meeting 13.3 2019: Mark Tholander, Vibe Overgaard, Owen Amour and Scott William Raby.

Many thanks to Nanna Stjernholm Jepsen, Jacob Dahl Jürgensen and Isis Meander who step down from the board.

 

Cooperations, partnerships and representatives

UKK has ongoing partnerships and collaborations with the Danish Arts Council, the Danish Visual Artists Association (BKF), the Association of Danish Visual Artists (DFB), Roskilde Festival Arts, the Danish Arts Workshops, Aarhus Visual Arts Center, I DO ART, AOOO – Arts Organizations Out of Office, the student organization Center for Significant Experiences.

UKK meets regularly with the Danish Arts Foundation’s Visual Arts Department. The next meeting takes place on March 27th, 2019.

UKK is, among others, represented in the Danish Arts Foundation’s Council, the Danish Arts Council, the Council of Visual Arts under the City of Copenhagen, and in the Møstings Hus exhibition jury.