Årsbrev 2020

Kære medlemmer og kolleager
En opdatering om UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer & Kunstformidleres aktuelle arbejde og fokusområder.

Under corona-krisen er det blevet ekstra tydeligt at der er behov for oplysning til politikerne om kunstfeltets struktur og økonomi:

Siden nedlukningen af størstedelen af kunst- og kulturbranchen i marts, har vi haft fokus på følgevirkningerne for samtidskunstfeltet og politikken der er ført for at håndtere dem. I den process, har UKK informeret kulturministeriet om arbejdsforhold for kunstnere, kuratorer og kunstformidlere, da ministeriet manglede viden om feltets usikre økonomi. Via møder med kulturministeren og i en række åbne breve til Kulturministeriet, kulturordførerne og Beskæftigelses- og Finansministeriet har vi informeret, diskuteret og stillet konkrete forslag til udbedring af corona-krisens konsekvenser for kunstfeltet, herunder a-kasse regler, barselsdagpenge og kunstbranchens muligheder ved hjælpepakkerne.

Det er et stort behov for flere uafhængige undersøgelser:

I april 2020 gik vi sammen med 7 andre kulturorganisationer om at foretage en medlemsundersøgelse der dels afdækker udfordringer og mangler ved hjælpepakkerne for kulturfeltet og dels giver en bredere generel indsigt i feltets økonomi, indtægtskilder, a-kasse forhold, m.m. Hele 40% af UKKs medlemmer, ekskl. studerende, besvarede undersøgelse. Den seneste fælles pressemeddelelse samt undersøgelsens resultater kan læses her. UKK vil arbejde for flere uafhængige undersøgelser om kunstfeltets økonomi og arbejdsvilkår. Blandt andet ønsker vi en bredere undersøgelse om underrepræsentation af minoritetsgrupper.

Kunstfeltet er fortsat berørt af corona-krisen:

Vi ønsker at fastholde det politiske indpas UKK har etableret, ved at fortsætte dialogen med kulturministeriet og folketingets kulturordførerne om vedvarende problemstillinger og om hvad vi kan lære af arbejdet omkring hjælpepakkerne. Forløbet de seneste måneder har desuden vakt interesse blandt brancheorganisationerne i at øge samarbejdet på det kulturpolitiske område, da det har stor betydning for gennemførelse af strukturelle ændringer.

Kommende symposium:

UKK planlægger et to-dages symposium under emnet ‘kunst i en krisetid’, med henblik på at skabe ny viden om samtidskunsten under og efter krisetider og om uafhængig kunstpolitik i skandinavien og internationalt. Symposiets program laves i samarbejde med Alt_Cphs kuratorhold, Laboratoriet for Æstetik og Økologi, og det nordiske kunstpolitiske netværk AOOO — Arts Organisations Out of Office. Eventet afholdes i efteråret 2020.

Internationalt samarbejde:

Vi tror på at kunstnerisk arbejde på tværs af landegrænser er afgørende i en tid med øget national indadvendthed. Derfor er det også vigtigt for os at indgå i internationale vidensdelingsnetværk, som f.eks. AOOO. Her taler vi med vores internationale kollegaer og søsterorganisationer om hvordan vi kan sikre kulturpolitisk opbakning til kunstneres og kuratorers internationale arbejde, blandt andet vedr. udvekslinger, research, residencies og international nyproduktion.

Forhandlinger om kunstnerhonorarer:

I 2019 indkaldte UKK, BKF og DBF – Organisationen Danske Museer (ODM) og Foreningen af Kunsthaller i Danmark (FKD) til en række møder med henblik på at udvikle nye retningslinjer for kunstnerhonorarer. Udarbejdelsen af en såkaldt ‘anbefalet aftale’ som opsætter en række minimumstakster for kunstneres udstillingsarbejde er hermed undervejs. Aftalens foreløbige indhold sendes nu til høring hos ODMs medlemmer, som tæller 183 danske museer. FKD er af forskellige grunde stået af den nuværende proces. UKK håber at fortsætte dialogen med FKD med henblik på at udvikle ‘aftalen’ så de anbefalende mimimums honorarsatser også tages i brug hos kunsthallerne.

Ny arbejdsgruppe for minoritetsarbejde på den danske kunstscene:

UKK vil nedsætte en arbejdsgruppe der skal belyse hvordan kunstbranchen svigter sit strukturelle ansvar når det kommer til den konkrete underrepræsentation af minoritetsgrupper i kunstfeltet. Hensigten med arbejdsgruppen er at kunne forbedre de skævvredne forhold, og at formidle hvordan systemisk racisme tager sig ud, og hvilke konsekvenser den har på og for den danske samtidskunstscene. Arbejdsgruppen nedsættes efter længere tids ønske om fokus på minoriteter i bestyrelsen; og et konkret forslag til en gruppe blev præsenteret på Årsmødet fra et bestyrelsesmedlem med minoritetsbaggrund. Forslaget understreger kritisk hvorfor det er nødvendigt for UKK at der inden for organisationen udvikles retningslinjer for hvordan vi arbejder med minoritetsrelaterede emner og på at oprette en struktur for hvordan vi skaber et sikkert rum i samarbejdet med minoriserede kunstnere, kuratorer og kunstformidlere.
Detaljeret uddybelse af forslaget kan læses i referatet fra Årsmødet.

Sociale praksisformer og retten til at praktisere kunst i byen:

Overordnet mener vi, at der er behov for bredere forståelse for og ny viden om sociale kunstneriske praksisformer, og om hvordan kunstnere og kuratorer inddrages forsvarligt i sociale projekter og sammenhænge.
Selvorganiserede initiativer i kunstfeltet berøres fortsat af en forsvindende mulighed for at arbejde og bo i byerne, men er dog langt fra så udsatte, som de fællesskaber og individer i de sociale boligområder der nu brydes op og hvor beboerne tvangsudflyttes.
Her ser vi, at der kan være hidtil ubelyste sammenhænge i den magthavende danske kultur; mellem den form for diskrimination som ‘ghettoplanen’ bedriver, den systemiske racisme – som vi gerne vil undersøge – og de tilhørende blinde vinkler på den danske kunstscene i forhold til underrepræsentationer af minoriteter. Derfor vil vi gerne samarbejde med organisationer som bekæmper de igangværende strukturelle indgreb, om at skabe ny viden og oplysning om de sammenhænge til både kunstfeltet og samfundet som helhed.

Ligestillingskultur:

I 2019 opstod der et fokus på ligestillingskulturen på kunstscenen i Danmark og internationalt. UKK vil gerne fastholde diskussionerne, fostre en mere nuanceret fremstilling af hvad ligestilling går ud på og arbejde for at de konkretiseres i kulturpolitiske handlinger. Vi er i dialog med Copenhagen 2021 om at bidrage med et event der fokuserer på repræsentationen af queer og non-gender specifikke minoriteter som en del af Copenhagen 2021 – WorldPride og EuroGames.

UKKs bestyrelse og organisering

UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere er en uafhængig, faglig forening, som arbejder for at skabe demokratiske, bæredygtige og lige forhold for kunstnerisk praksis. Det gøre vi bl.a. gennem kunstpolitisk dialog, sparring og samarbejde med bl.a. eksterne personer i arbejdsgrupper, med Kulturministeriet, kulturordførerne i Folketinget, Statens Kunstfond, private fonde, kunstfaglige råd, de kunsteriske uddannelsesinstitutionerne, offentlige og uafhængige udstillingssteder og diverse medier.

Gro Sarauw og Maj Horn deler UKKs forpost. Den øvrige bestyrelse består fra d. 1.8.2020 af: Andreas Führer, Dagmar Büchert (studenterrepræsentant), David Hilmer Rex (kasserer), Claudine Zia, Heine Thorhauge Mathiasen, Kristoffer Raasted, Mark Tholander, Michala Paludan (orlov til 2021), Mette Kjærgaard Præst, Peter Voss Knude, Philip Pilekjær, Sara Arenfeldt, Scott William Raby, Sidsel Meineche Hansen, Vibe Overgaard og Waqas Elahi Dar.

UKKs Bestyrelsesmøder afholdes 6-10 gange årligt. Her drøfter, diskuterer og stemmer bestyrelsen om UKKs aktuelle projekter; henvendelser, samarbejder; kampagner, m.v.

UKKs arbejde drøftes også internt løbende af bestyrelsen over mail i arbejdsgrupper eller fælles diskussioner. Større skriftlige projekter, som artikler eller åbne breve, inviteres hele bestyrelsen til at bidrage til eller godkende. Som bestyrelsesmedlem vurderer man selv ud fra interesse, erfaring og evne hvilke faglige dele eller projekter man ønsker at arbejde med. Fordelen ved at være en lille organisation er at der ofte er kort fra idé til handling. Som bestyrelsesmedlem, eller som medlem af UKK, er man altid velkommen til at tage initiativ til nye projekter. Bare tag kontakt til events eller send os en mail.

Den studenterpolitiske arbejdsgruppe

UKKs studenterrepræsentanter arbejder med at udvikle et langsigtet og bæredygtig studenterpolitisk forum. Formålet er at arbejde med faglige problemstillinger omkring de studerendes rettigheder og studiemiljø, samt udveksling og etablering af fællesskaber på tværs af de kunstfaglige uddannelser. Arbejdsgruppen består af studerende, der er repræsenteret i UKKs hovedbestyrelse, og menige medlemmer af UKKs bestyrelse, der startede som studenterrepræsentanter.

En stor del af UKKs arbejde sker gennem samarbejder

UKK er en del af Dansk Kunstnerråd, en paraplyorganisation for 25 kulturorganisationer i Danmark, og det skandinaviske netværk AOOO – Art Organizations Out of Office. I forlængelse af medlemsundersøgelsen med 7 andre organisationer, om corona-krisens påvirkning af økonomien i kulturbranchen, er vi i opstartsfasen af et nyt kulturpolitisk samarbejde med de deltagende organisationer. Kuratorisk Forum, interessegruppen som startede i 2019, vil fremover indgå i et alliance-fællesskab med UKK. Det betyder, at Kuratorisk Forum ikke længere er en del af UKK, men at vi i stedet vil samarbejde om vigtige sager, hvor vi står stærkest sammen.

UKKs økonomi

I UKK har vi prioriteret at have et lavt årligt medlemskontingent, så de fleste kan være medlem, uanset indkomststørrelse. Det har den konsekvens at organisationen har en relativ lille driftsøkonomi. UKKs to forpersoner modtager hver et honorar (3000 kr./mdr.), mens det øvrige bestyrelsesarbejde primært er frivilligt. Vi har en klar ambition om at gøre UKKs arbejde mere økonomisk bæredygtigt for alle involverede. UKKs økonomi er derfor et punkt, som vi bestræber os på at forbedre. Det vil gør vi blandt andet ved at søge midler til udvikling af UKK som en kunstfeltets vidensplatform.

Vi ønsker at udarbejde tydeligere policies for vores arbejde i organisationen

Policies skal ved angivne retningslinjer gøre det lettere for UKKs bestyrelse at navigere i forhold til f.eks. interne udvalg; i etablering af samarbejder og partnerskaber med andre organisationer; i det interne arbejde med at oplyse regeringens departementer og påvirke aktuel partipolitik; og når vi vil teste strategier der skal øge offentlighedens bevidsthed om de spørgsmål, vi står over for som felt.

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico