Generalforsamling – Referat

UKK Generalforsamling 4. april 2017

Bestyrelsesmedlemmer til stede: Mark – via Skype, David, Line M, Isis, Gro og Iben
Ordstyrer: Iben Referent: Isis

 1. Årsberetningen blev gennemgået af Gro (formand).
  Se årsberetningen sidst i dokumentet.
  Der blev spurgt ind til hvordan UKK samabejder med søsterorganisationer og BKF – der er dialog med blandt andet UKS (Norge) og BKF.
 2. Repræsentantskaber blev gennemgået
  – der arbejdes videre på, at UKK kan etablere nye repræsentantskaber ved at forespørge på det.
 3. Medlemmernes Punkter
  – der kom ikke nogen punkter hertil.
 4. Input og tanker fra medlemmerne vedr. årsberetning
  – der var et spørgsmål under selve årsberetnings-gennemgang (se pkt 1)
 5. 2 vedtægtsændringer til afstemning:
  Ændring af vedtægt § 3, stk. 3 vedr. mulighed for studentermedlemskab i UKK fra 1. år af studiet.
  Punktet er vedtaget med 12 stemmer for, 0 imod og 2 blanke.Ændring af vedtægt § 3, stk. 5 og 6 om ophævelse af 15-års-grænsen for medlemskab fra man har endt sin uddannelse til ingen grænse, så man til hver en tid kan være medlem af foreningen.
  Punktet er vedtaget med 11 stemmer for, 0 imod og 4 blanke.
 6. Valg til Bestyrelsesposter
  Genvalg – Tre bestyrelsesmedlemmer, Iben, Gro og Maj, stod til genvalg og de er blevet genvalgt til en ny 2-årig periode.Nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt ind – Velkommen til:
  Nanna Stjernholm (kurator)
  Michala Paludan (kunstner)
  Annemette Friis (kurator)
  Suppleant
 Kasper Lynge Jensen, (kurator) stiller op
  Andreas Führer (kunstner) stiller op in absentia
  Jacob Dahl Jürgensen (kunstner)Der holdes konstituerende møde og bestyrelsesmøde d. 2. maj 2017
 7. Studenterrepræsentanter
  Nye studenterrepræsentanter går på valg for en 1-årig periode (6 måneders forskydning/overlap foretrækkes)Der er valgt nye studenterrepræsentanter – Velkommen til:
  Rasmus Nørkjær (Kunsthistorie, KUA, UKK 2017-18)
  Delt post fra det Fynske mellem: Sara Arenfeldt Kragh og Joakim Lindehof Hyldebrandt
 8. Regnskab 2016
  Regnskab blev gennemgået af David og er godkendt. Regnskabet er nu digitaliseret via Billy.
 9. Kontingent
  Kontingentforhøjelse af medlemskontingent blev diskuteret og det bliver ikke sat op i denne omgang. Det skal være tilgængeligt for alle at være medlem af UKK og at have muligheden for at organisere sig.
 10. Evt.
  Intet ekstra til dette punkt

Årsberetning, UKK 2016-17

Generalforsamlingen d. 4 april, 18-20 på SVK

Det seneste år har bestyrelsens arbejde fordelt sig på forskellige arbejdsgrupper.

Politisk lobby:

Politik-gruppen er den vigtigste i UKK og det seneste år, har vi, specielt gennem bestyrelsesmedlem Iben Elmstrøms repræsentantskab i Dansk Kunstnerråd, etableret en god grobund for UKKs videre politiske virke. Det seneste år har vi brugt tid på at skabe et mere solidt fundament for UKKs organisation også ifht. vores interne struktur, så vi har en ballast at gå ud fra i den politiske dialog.

UKK Journal og ny hjemmeside:

I november 2016 fik vi en ny hjemmeside (ukk.dk). Siden fungerer både som en platform for nye tiltag og som arkiv over tidligere events m.v. Der finder man også UKK Journal; en online, redaktionel, platform med tænketanks ambitioner, der er med til at sætte yderligere fokus på UKK’s dagsordener. Vi har indtil nu udgivet to tekster af hhv. Miriam Wistreich og David Hilmer Rex. Den næste er af Rhea Dall og udkommer til juni, 2017.

UKK Salon:

UKK Salon er en ny serie af arrangementer for UKK´s medlemmer. Her sættes der fokus på en række tematikker omkring arbejdsvilkår og aktuelle tendenser inden for arbejdet med samtidskunst. Til den første UKK Salon, d. 23/2/17, fokuserede vi på samarbejdet mellem kunstnere og kuratorer og hvordan de to faggrupper bedst udnytter hinandens potentiale, samt hvad der karakteriserer samarbejds-processen. Til arrangementet var Mathias Kryger inviteret til at holde et oplæg som blev fulgt af diskussion modereret af kurator og bestyrelsesmedlem, Line Ellegaard. Den kommende UKK Salon finder sted inden sommmerferien og skal handle om kunstnerisk forskning.

UKK Kommunekunst:

I arbejdsgruppen UKK Kommunekunst undersøger vi aktuelt hvordan vi kan styrke dialogen mellem danske kommuners kunstudvalg og samtidskunstnere. I samarbejde med Aarhus Billedkunstcenter og Aarhus Kommune planlægger vi et seminar omkring kunst i det offentlige rum, som vil finde sted i efteråret 2017

Samarbejde med Dansk Kunstnerråd – DKR:

UKK planlægger et fyraftensmøde om dansk kunst i internationale sammenhænge, som vil finde sted hos SVK i juni. Her inviteres de forskellige politiske kulturordførere med, særligt har vi fokus på DF, da de ønsker at fjerne støttemidler til kunstnere/kuratorers aktiviteter i udlandet. Iben Elmstrøm, som både er i UKK og DKRs bestyrelse, er tovholder på projektet.

UKK Event gruppen – Samarbejde med SVK:

Vi har indgået et samarbejde med Statens Værksteder for Kunst om at lave en serie offentlige arrangementer. Det første, med titlen ‘Kunstarbejdere i vores moderne risikosamfund’, blev afholdt i sidste uge, d. 28/3/17 og havde Hour Project, Cecilie Ullerup Schmidt og Kirsten Astrup som oplægsholdere og kunstnere.

UKK Studenterrepræsentanter:

I august 2017 valgte vi to studenterrepræsentanter ind i bestyrelsen. De fungerer pt. som en arbejdsgruppe der undersøger grundlaget for at UKK fremover skal repræsentere studerende på de kunstneriske og visuelle kulturuddannelser – ved muligheden for et studentermedlemskab fra man begynder på sin uddannelse.

Andre aktuelle arbejdsgrupper og projekter under opsejling:

Fundraising:

Bestyrelsen har behov for at købe sig tid til at kunne løfte de forskellige opgaver og har derfor nedsat en arbejdsgruppe der skal søge funding så vi kan udvikle organisationen:

Sikring af UKKs ledelse:

Vi har ansat vores kasserer, David Hilmer Rex til at administrere medlemsbetalinger og kort mm., og ønsker endvidere at kunne honorere intern organisatorisk administration i bestyrelsen.

Events som rum for dialog og kunstnerisk forskning:

For at fastholde den igangværende kurs med hyppige events for vores medlemmer og offentligheden, har vi brug for med-financering til at kunne betale honorering til deltagende oplægsholdere, skribenter og facilitere samt til professionel dokumentation af disse, så denne vidensproduktion kan nå bredere ud, også internationalt.

UKKs historie og ’advisory board’:

Vi ser foreningens 15-årige virke som en del af den danske kunst- og kulturhistorie, og det vil vi gerne synliggøre. Vores nye hjemmeside sikrer arkivering af UKKs aktiviteter løbende, men vi ønsker også at sikre at arkivet dækker hele UKKs historie. Et mål er at indhente og organisere ikke-registreret viden om UKK via kontakt til tidligere bestyrelsesmedlemmer. Derudover ønsker vi at nedsætte et eksternt panel som både skal have en rådgivende funktion for foreningen og være en del af UKKs hukommelse (bl.a. tidligere best. medl.) til udarbejdelse af et arkiv.

Internationalt:

Vi ønsker at skabe større synlighed for UKKs medlemmer internationalt. Det er derfor et mål at få UKKs hjemmeside oversat til engelsk med det formål at nå ud til det internationale miljø, som de fleste af vores medlemmer i forvejen henvender sig til, samt at kunne imødekomme ikke-dansktalende medlemmer og interesserede. Ligeledes ønsker vi at vores nyetablerede UKK Journal kan publicere tekster på engelsk af primært danske men også internationale skribenter.

Samarbejde med internationale søsterorganisationer:

Vi ønsker at arbejde for et nordisk – og internationalt netværk for at muliggøre fremtidige samarbejder og i større grad skabe vidensdeling. Vi vil også undersøge hvilke samarbejder der har været historisk og lade den viden indgå i UKKs arkiv.

UKK som en fagforening for kuratorer og kunstnere:

Vi ønsker at se på muligheden over de kommende år at arbejde for at udvikle UKK til en fagforening der, som noget nyt, vil yde juridisk bistand til både kuratorer og kunstnere i Danmark. Vi ønsker også at favne den udvikling at kunstnere og kuratorer i stigende grad deler arbejdsopgaver og metoder. Det er derfor vigtigt at sikre at de medfølgende arbejds- og aflønningsforhold har samme vilkår som resten af arbejdsmarkedet.

Undersøgelse om kunstneres og kuratorers arbejdsvilkår:

Vi følger den igangværende ’CBS- undersøgelse’ og undersøger aktuelt hvordan vi kan supplere denne. Det gælder dels viden og data om prekære økonomiske forhold for både kunstnere og kuratorer samt viden om kunstneriske samarbejder og kunstnerisk arbejdsproces i dag.

 

UKKs overordnede målsætning

   • Mere nuanceret debat på kunstscenen, i offentligheden og i medierne om samtidskunsten og dens arbejdsvilkår.
   • Bedre løn- og arbejdsforhold for kunstnere og kunstformidlere, herunder fast honorering for arbejde med kunstinstitutioner. Det er ikke et spørgsmål om, men hvor meget.
   • Frivilligt, gratis arbejde? Praktikant- og løntilskudsstillinger kan være gode måder at opnå erfaring, indsigt og netværk på, men det er vores fælles ansvar at sikre at de fleste stillinger er betalte.
   • Mere demokrati og gennemsigtighed i det danske kunstsystem, samt sikringen af et kunstpolitisk system, der tilgodeser tværkulturelle og eksperimenterende projekter.
   • Bedre internationale udvekslings- og samarbejdsmuligheder for dansk samtidskunst.
   • Køn på dagsordenen: Ligestilling mellem kønnene i såvel ansættelser som udstillinger og indkøb på danske kunstinstitutioner. Som udstillingsarrangør eller organisator står du med muligheden for at præsentere publikum for mangfoldigheden i dansk kunst.
   • En fastholdelse og stadig udbygning af repræsentantskaber for UKK i diverse råd og nævn med indflydelse på samtidskunsten.
De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico