UKK er en uafhængig, faglig forening som har til formål at skabe
demokratiske, bæredygtige, og lige forhold for samtidskunsten
og dens udøvere.

UKK – Organisationen for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere blev stiftet i 2002 og er i disse år i stor udvikling. I 2021 modtog foreningen støtte fra Bikubenfonden til et større udviklingsprojekt, der skal medvirke til at skabe perspektiver på strukturelle spørgsmål vedrørende billedkunstfeltet i Danmark. Organisationen består i skrivende stund( feb. 2021) af 425 medlemmer, 16 bestyrelsesmedlemmer og 2 studenterrepræsentanter.


UKK arbejder for at forbedre vilkårene for kunstnere, kuratorer og kunstformidlere på den danske samtidskunstscene. Foruden konkrete arbejdsvilkår har foreningen fokus på at klargøre værdien af kritisk kontekstualisering i samtidskunsten samt på at skabe grobund for større dynamik og bredde i feltet. UKK er den første og eneste organisation i Danmark, som retter et samlet perspektiv på samtidskunstscenen – indebærende kunstnere, kuratorer og formidlere – og de forhold man uafhængigt af traditionelle, faglige grænser arbejder under.

UKK ønsker at arbejde for et diverst kunstfelt og ikke at promovere et bestemt kunstsyn. Derved står foreningen også for at styrke vækstlaget og arbejdsvilkårene for den unge, eksperimenterende og ikke kun den etablerede kunst. Begrebet ’eksperimenterende’ forstår vi bredt som inkluderende tværfaglige praksisser og samtidskunst begrebets pluralitet.

HISTORIE

UKK opstod i foråret 2002 som en direkte reaktion mod kulturministeriets nedskæringer, der i særlig grad ramte den unge kunstscene. Det stod dengang klart at ingen talte på denne gruppes vegne, derfor var en ny organisering nødvendig.

I dag ligger den store udfordring i fortsat at sikre armslængdeprincippet mod centralisering og politisk kontrol, samt at bibeholde en kritisk diskussion om arbejdsvilkår for kunstfeltet. Vi mener at bredden i samtidskunsten til stadighed er underprioriteret og at kunstnernes, kuratorernes og kunstformidlernes arbejdsvilkår fortsat ikke er gode nok. Derfor er der behov for en forening som UKK.

Indtil 2018, hed organisationen Unge Kunstnere og Kunstformidlere. Unge var defineret som indtil femten år efter endt uddannelse. I dag kan alle uanset alder og uddannelsesniveau søge om medlemskab.

MÅLSÆTNING

 • Mere nuanceret debat på kunstscenen, i offentligheden og i medierne om samtidskunsten og dens arbejdsvilkår.
 • Bedre løn- og arbejdsforhold for kunstnere og kunstformidlere, herunder fast honorering for arbejde med kunstinstitutioner. Det er ikke et spørgsmål om, men hvor meget.
 • Mindre frivilligt, gratis arbejde. Praktikant- og løntilskudsstillinger kan være gode måder at opnå erfaring, indsigt og netværk på, men det er vores fælles ansvar at sikre at de fleste stillinger er betalte.
 • Mere demokrati og gennemsigtighed i det danske kunstsystem, samt sikringen af et kunstpolitisk system, der tilgodeser tværkulturelle, eksperimenterende projekter og international udveksling.
 • Bedre internationale udvekslings- og samarbejdsmuligheder for dansk samtidskunst.
 • Diversitet på dagsordenen. Ligestilling mellem kønnene og repræsentationen af minoriteter i ansættelser og optagelse på kunstfaglige uddannelser såvel som udstillinger og indkøb på danske kunstinstitutioner er vigtigt. Som udstillingsarrangør eller organisator står man med muligheden for at præsentere publikum for mangfoldigheden i dansk kunst.
 • En fastholdelse og stadig udbygning af repræsentantskaber for UKK i diverse råd og nævn med indflydelse på samtidskunsten.
 • Styrke netværket mellem kunstfaglige studerende og med Studenterforum at udarbejde faglige problemstillinger, der drejer sig om de studerendes rettigheder, studiemiljø og uddannelsesinstitutioner, samt at have fokus på udveksling og opdyrkning af fællesskab på tværs af kunstfaglige uddannelser gennem faglige aktiviteter, seminarer og andet.

(Disse målsætninger er i udvikling i 2021 og interesserede parter er velkommen til at sende spørgsmål og kommentarer til disse til bestyrelsen – post@ukk.dk)   

UKK er repræsenteret i:
 • Dansk Kunstnerråd
 • Statens Kunstfonds Repræsentantskab
 • Københavns Kommunes Billedkunstudvalg
 • Den Frie Udstillingsbygnings bestyrelse
UKK er i samarbejde med:
 • AOOO – Arts Organizations Out of Office
 • Statens Værksteder for Kunst
 • Kuratorisk Forum
 • Overgaden
 • Billedkunstnernes Forbund – BKF
 • Institut for Samtidskunst
 • Unge Kunstneres Samfund – UKS (NO)
 • DSF – De Studerendes Fællesråd

Læs mere om samarbejdspartnere her

BESTYRELSEN

Gro Sarauw

Delt forpost

Maj Horn

Delt forpost

Scott William Raby

Bestyrelsesmedlem

Sidsel Meineche Hansen

Bestyrelsesmedlem

David Hilmer Rex

Bestyrelsesmedlem

Andreas Führer

Bestyrelsesmedlem

Vibe Overgaard

Bestyrelsesmedlem

Waqas Elahi Dar

Bestyrelsesmedlem

Heine Thorhauge Mathiasen

Bestyrelsesmedlem

Kristoffer Raasted

Bestyrelsesmedlem

Peter Voss Knude

Bestyrelsesmedlem

Philip Pilekjær

Bestyrelsesmedlem

Michala Paludan

Bestyrelsesmedlem

Mette Kjærgaard Præst

Bestyrelsesmedlem

Mark Tholander

Bestyrelsesmedlem

Sara Arenfeldt

Bestyrelsesmedlem

Dagmar Büchert

Studenterrepræsentant

Mary Cvahte

Studenterrepræsentant

REPRÆSENTANTER

 • Waqas Elahi Dar
  Statens Kunstfonds repræsentantskab, 2020-2023
 • Michala Paludan
  Rådet for Visuel Kunst – Københavns Kommune, 2019-22
 • Maj Horn
  Dansk Kunstnerråd – Paraplyorganisation for kunstnerorganisationer, 2019-
 • Andreas Führer
  Aarhus Billedkunstcenter (AaBKC) 2019-
 • Helene Øllgaard
  Halsnæs Kommunes Billedkunstråd 2020-

VEDTÆGTER

§1    Foreningens navn:

UKK — Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere.

§2    Foreningens formål:

UKK er en uafhængig faglig organisation der har til formål at skabe demokratiske, bæredygtige og lige forhold for samtidskunsten og dens udøvere, samt at fremme billedkunstens potentiale og synlighed i samfundet. UKK arbejder for medlemmernes interesser og faglige rettigheder.

§3     Medlemskab – optagelse, udmelding, eksklusion:

Medlemskab af UKK er personligt. Medlemskabet er åbent for danske og udenlandske kunstnere, kuratorer og kunstformidlere som har tilknytning til den danske kunstscene i henhold til § 3 stk. 1-7.

Stk. 1) Kunstnere fra henholdsvis de tre kunstakademier i Danmark:
– Det Jyske Kunstakademi
– Det Fynske Kunstakademi
– Det Kongelige Danske Kunstakademi
Samt formidlere, kuratorer og kritikere uddannet ved relevante uddannelser, blandt andre:
– Visuel Kultur, Moderne Kultur, Kunsthistorie og Kulturformidling ved Københavns Universitet
– Kultur og Formidling ved Syddansk Universitet
– Æstetik og Kultur og Kunsthistorie ved Aarhus Universitet
– MA Curating ved Aarhus Universitet
– Art and Technology ved Aalborg Universitet
Medlemskab er desuden åbent for andre uddannelser inden for det kunstudøvende, kritiske, kuratoriske eller kunstformidlende, som er beslægtede med disse uddannelser.

Stk. 2) Studerende kan melde sig ind som studentermedlem fra de påbegynder deres uddannelse på bachelor eller kandidatniveau ved de ovennævnte uddannelser.

Stk. 3) Der er ikke tids- eller aldersbegrænsning for et medlemskab. Et medlemskab kan oprettes fra når man er optaget og/el. færdiguddannet ved de ovennævnte uddannelser.

Stk. 4) Optagelse af medlemmer der ikke er uddannet jvf. stk. 1., 2., 3. sker på baggrund af aktivitetsniveau. Medlemskab opnås ved at være aktivt arbejdende inden for en professionel kunst kontekst. Alle optagelser sker ved at indsende CV og/eller dokumentation for uddannelse til UKK.

Stk. 5) Hvis man som medlem ikke længere er aktiv professionelt kan man overgå til at være associeret medlem af UKK. Der fås adgang til samme fora og diskussioner som ordinære medlemmer, men uden forslags- eller stemmeret ved årsmødet. Associerede medlemmer er ikke opstillingsberettigede til bestyrelsen.

Stk. 6) Udmelding af foreningen skal ske skriftligt til UKKs bestyrelse.

Stk. 7) Et medlem, som ikke respekterer de vedtægter eller beslutninger, der er vedtaget på årsmødet eller på en ekstraordinær generalforsamling, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den næstfølgende generalforsamling.

§4    Foreningens struktur:

Årsmødet
Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen
Arbejdsgrupper

Stk. 1) Årsmødet er foreningens øverste myndighed og holdes en gang årligt. Der indkaldes til årsmødet med mindst tre ugers varsel. Årsmødet er åben for offentligheden, men kun gyldige medlemmer har stemmeret. Medlemmer der er studerende har ikke stemmeret ved årsmødet eller på ekstraordinær generalforsamling.

Dagsordenen for årsmødet skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af ordstyrer
2) Valg af referent
3) Bestyrelsens årsberetning
4) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
5) Indkomne forslag fra medlemmer
6) Fastsættelse af kontingent
7) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
8) Valg af kasserer
9) Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5) skal stilles til bestyrelsen senest 14 dage før årsmødet afholdelse, og offentliggøres til medlemmerne senest fem dage før årsmødet.

Stk. 2) Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med tre ugers varsel, eller dersom mindst 1/3 af de ordinære medlemmer kræver det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som årsmødet, men afholdes senest to måneder efter at den er vedtaget/krævet. Ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle sager som er nævnt i indkaldelsen.

§5    Afstemning:

Alle beslutninger på årsmødet eller på en ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.

Medlemmer som er forhindret i at deltage på årsmødet/generalforsamlingen har mulighed for at forhåndsstemme ved at sende en fuldmagt til bestyrelsen før årsmødet. En fuldmagt skal skrives i et andet UKK-medlems navn eller til et siddende bestyrelsesmedlem. Et medlem må højst repræsentere tre medlemmer ved fuldmagt.

§6    Ledelse:

Stk. 1) Bestyrelsen vælges på GF og består af minimum syv medlemmer: forperson/er, kasserer og ordinære bestyrelsesmedlemmer med møde og taleret. En næstforperson kan tilvælges, men er ikke et krav. Det er kun gyldige, ordinære medlemmer som ikke er studerende der kan opstille til bestyrelsen. Det er muligt at stemme yderligere medlemmer ind på en ekstraordinær generalforsamling jvf. §6, stk. 2.

Stk. 2) Der skal til enhver tid være minimum to kunstnere og to kuratorer/kunstformidlere i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer vælges ved ét samlet valg, hvor hvert gyldigt medlem har fem stemmer.

Stk. 3) En bestyrelses periode er på to år. Der er ikke loft på hvor længe man kan sidde i bestyrelsen.

Stk. 4) Medlemmer, der opstiller til bestyrelsen, har pligt til at oplyse, hvis de sidder i andre fagrelevante og/eller beslægtede bestyrelser.

Stk. 5) Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson, med mulighed for delt forpost, evt. næstforperson og administrator. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Stk 6) Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst fire medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er forpersonens stemme udslagsgivende. Beslutninger fattes ved almindeligt flertal.

Stk 7) Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være forposten eller kassereren. Foreningen tegnes af forposten og kassereren.

Stk. 8) UKKs gældende vedtægter skal være tilgængelige på UKKs hjemmeside.

§7    Økonomisk ansvar:

Foreningen tegnes af forposten og kasseren.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Foreningen kan ikke stifte gæld.

 §8    Regnskab:

Stk 1) Foreningens regnskabsår løber fra årsmøde til årsmøde. Regnskabet udføres af foreningens kasserer og bliver gennemgået og godkendt på årsmødet.
Stk 2) På årsmødet fastsættes næste års kontingent.

§9    Vedtægtsændringer og foreningens opløsning:

Ændringer af vedtægter eller opløsning af foreningen kræver, at der er flertal blandt de stemmeberettigede på årsmødet eller på et ekstraordinært generalforsamling. Der skal redegøres for forslaget i indkaldelsen.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den eventuelle nettoformue udloddes til almennyttige formål, som ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål. Beslutning herom træffes på den opløsende årsmøde eller generalforsamling.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den eventuelle nettoformue udloddes til almennyttige formål, som ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål. Beslutning herom træffes på den opløsende generalforsamling.