UKK er en uafhængig, faglig forening som har til formål at skabe
demokratiske, bæredygtige, og lige forhold for samtidskunsten
og dens udøvere.

UKK – Organisationen for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere blev stiftet i 2002 og er i disse år i stor udvikling. I 2021 modtog foreningen støtte fra Bikubenfonden til et større udviklingsprojekt, der skal medvirke til at skabe perspektiver på strukturelle spørgsmål vedrørende billedkunstfeltet i Danmark. Organisationen består i skrivende stund( feb. 2021) af 425 medlemmer, 16 bestyrelsesmedlemmer og 2 studenterrepræsentanter.


UKK arbejder for at forbedre vilkårene for kunstnere, kuratorer og kunstformidlere på den danske samtidskunstscene. Foruden konkrete arbejdsvilkår har foreningen fokus på at klargøre værdien af kritisk kontekstualisering i samtidskunsten samt på at skabe grobund for større dynamik og bredde i feltet. UKK er den første og eneste organisation i Danmark, som retter et samlet perspektiv på samtidskunstscenen – indebærende kunstnere, kuratorer og formidlere – og de forhold man uafhængigt af traditionelle, faglige grænser arbejder under.

UKK ønsker at arbejde for et diverst kunstfelt og ikke at promovere et bestemt kunstsyn. Derved står foreningen også for at styrke vækstlaget og arbejdsvilkårene for den unge, eksperimenterende og ikke kun den etablerede kunst. Begrebet ’eksperimenterende’ forstår vi bredt som inkluderende tværfaglige praksisser og samtidskunst begrebets pluralitet.

HISTORIE

UKK opstod i foråret 2002 som en direkte reaktion mod kulturministeriets nedskæringer, der i særlig grad ramte den unge kunstscene. Det stod dengang klart at ingen talte på denne gruppes vegne, derfor var en ny organisering nødvendig.

I dag ligger den store udfordring i fortsat at sikre armslængdeprincippet mod centralisering og politisk kontrol, samt at bibeholde en kritisk diskussion om arbejdsvilkår for kunstfeltet. Vi mener at bredden i samtidskunsten til stadighed er underprioriteret og at kunstnernes, kuratorernes og kunstformidlernes arbejdsvilkår fortsat ikke er gode nok. Derfor er der behov for en forening som UKK.

Indtil 2018, hed organisationen Unge Kunstnere og Kunstformidlere. Unge var defineret som indtil femten år efter endt uddannelse. I dag kan alle uanset alder og uddannelsesniveau søge om medlemskab.

MÅLSÆTNING

 • Mere nuanceret debat på kunstscenen, i offentligheden og i medierne om samtidskunsten og dens arbejdsvilkår.
 • Bedre løn- og arbejdsforhold for kunstnere og kunstformidlere, herunder fast honorering for arbejde med kunstinstitutioner. Det er ikke et spørgsmål om, men hvor meget.
 • Mindre frivilligt, gratis arbejde. Praktikant- og løntilskudsstillinger kan være gode måder at opnå erfaring, indsigt og netværk på, men det er vores fælles ansvar at sikre at de fleste stillinger er betalte.
 • Mere demokrati og gennemsigtighed i det danske kunstsystem, samt sikringen af et kunstpolitisk system, der tilgodeser tværkulturelle, eksperimenterende projekter og international udveksling.
 • Bedre internationale udvekslings- og samarbejdsmuligheder for dansk samtidskunst.
 • Diversitet på dagsordenen. Ligestilling mellem kønnene og repræsentationen af minoriteter i ansættelser og optagelse på kunstfaglige uddannelser såvel som udstillinger og indkøb på danske kunstinstitutioner er vigtigt. Som udstillingsarrangør eller organisator står man med muligheden for at præsentere publikum for mangfoldigheden i dansk kunst.
 • En fastholdelse og stadig udbygning af repræsentantskaber for UKK i diverse råd og nævn med indflydelse på samtidskunsten.
 • Styrke netværket mellem kunstfaglige studerende og med Studenterforum at udarbejde faglige problemstillinger, der drejer sig om de studerendes rettigheder, studiemiljø og uddannelsesinstitutioner, samt at have fokus på udveksling og opdyrkning af fællesskab på tværs af kunstfaglige uddannelser gennem faglige aktiviteter, seminarer og andet.

(Disse målsætninger er i udvikling i 2021 og interesserede parter er velkommen til at sende spørgsmål og kommentarer til disse til bestyrelsen – post@ukk.dk)   

UKK er repræsenteret i:
 • Dansk Kunstnerråd
 • Statens Kunstfonds Repræsentantskab
 • Københavns Kommunes Billedkunstudvalg
 • Den Frie Udstillingsbygnings bestyrelse
UKK er i samarbejde med:
 • AOOO – Arts Organizations Out of Office
 • Statens Værksteder for Kunst
 • Kuratorisk Forum
 • Overgaden
 • Billedkunstnernes Forbund – BKF
 • Institut for Samtidskunst
 • Unge Kunstneres Samfund – UKS (NO)
 • DSF – De Studerendes Fællesråd

Læs mere om samarbejdspartnere her

BESTYRELSEN

Gro Sarauw

Delt forpost

Maj Horn

Delt forpost

Scott William Raby

Bestyrelsesmedlem

Sidsel Meineche Hansen

Bestyrelsesmedlem

David Hilmer Rex

Bestyrelsesmedlem

Andreas Führer

Bestyrelsesmedlem

Vibe Overgaard

Bestyrelsesmedlem

Waqas Elahi Dar

Bestyrelsesmedlem

Heine Thorhauge Mathiasen

Bestyrelsesmedlem

Kristoffer Raasted

Bestyrelsesmedlem

Peter Voss Knude

Bestyrelsesmedlem

Philip Pilekjær

Bestyrelsesmedlem

Michala Paludan

Bestyrelsesmedlem

Mette Kjærgaard Præst

Bestyrelsesmedlem

Mark Tholander

Bestyrelsesmedlem

Sara Arenfeldt

Bestyrelsesmedlem

Dagmar Büchert

Studenterrepræsentant

Mary Cvahte

Studenterrepræsentant

REPRÆSENTANTER

 • Waqas Elahi Dar
  Statens Kunstfonds repræsentantskab, 2020-2023
 • Michala Paludan
  Rådet for Visuel Kunst – Københavns Kommune, 2019-22
 • Maj Horn
  Dansk Kunstnerråd – Paraplyorganisation for kunstnerorganisationer, 2019-
 • Andreas Führer
  Aarhus Billedkunstcenter (AaBKC) 2019-
 • Helene Øllgaard
  Halsnæs Kommunes Billedkunstråd 2020-

VEDTÆGTER

§1    Foreningens navn:

UKK — Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere

§2    Foreningens formål:

UKK er en kunstner – og kuratorsammenslutning og en platform for vidensdeling, som arbejder for at fremme billedkunstens potentiale, samt vilkår og synlighed i kunstdebatten.

UKKs bestyrelse arbejder som en tænketank og som et operativ på tværs af
traditionelle billedkunstfaglige grænser. UKK arbejder for medlemmernes interesser og faglige rettigheder.

§3     Medlemskab – optagelse, udmelding, eksklusion:

Medlemskab af UKK er personligt. Medlemskab er åbent for kunstnere, kuratorer og kunstformidlere i henhold til § 3 stk. 1-8

Stk. 1)  Kunstnere fra henholdsvis de tre kunstakademier i Danmark: Det Jyske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi og Det Kongelige Danske Kunstakademi. Samt kunstformidlere, kuratorer og kritikere uddannet ved Institut for Kunsthistorie ved Københavns og Aarhus Universiteter samt Moderne Kultur og Kulturfomidling og Visuel Kultur ved Københavns Universitet, Kultur og Formidling ved Syddansk Universitet og Æstetik og Kultur ved Aarhus Universitet.

Stk. 2)  Medlemskabet er derudover åbent for studerende fra når de påbegynder deres uddannelse på bachelor eller kandidatniveau ved de ovennævnte uddannelser.

Stk. 3)  Der er ikke tids- eller aldersbegrænsning for et medlemsskab. Et medlemsskab kan oprettes fra når du er optaget og/el. færdiguddannet ved de ovennævnte uddannelser.

Stk. 4)  Medlemskab er endvidere åbent for danske kunstnere og kunstformidlere uddannet på tilsvarende, videregående uddannelsesinstitutioner i udlandet, samt for udenlandske kunstnere og kunstformidlere tilknytning til den danske kunstscene.

Stk. 5)  Optagelse af medlemmer der ikke er uddannet jvf. stk. 1., 2., 3. sker på baggrund af aktivitetsniveau. Medlemskab opnås ved at være aktivt arbejdende indenfor en professionel kunstkontekst, med minimum tre realiserede projekter indenfor en periode af to år (udstillinger; projekter i det offentlige rum; tekstudgivelser; gallerivirksomhed hvor 1/3 af virksomhedens danske aktiviteter inkluderer kunstnere der ville kunne være medlem af UKK ifølge vedtægterne). Alle optagelser sker ved at indsende CV og dokumentation for uddannelse til UKK. Faglig alder under stk. 5. fastsættes normalt fra 2. års professionelt virke.

Stk. 6)  Hvis du som medlem ikke længere er aktiv som professionel kunstner eller aktiv kritiker eller formidler og går man f.eks. på pension, kan man overgå til at være associeret medlem af UKK. Der fås adgang til samme fora og diskussioner som ordinære medlemmer, uden forslags- eller stemmeret ved Generalforsamlingen. Associerede medlemmer er heller ikke opstillingsberettigede til bestyrelsen.

Stk. 7)  Udmelding af foreningen skal ske skriftligt via e-mail eller via kontaktformularen på UKKs hjemmeside.

Stk. 8)  Et medlem, som ikke respekterer de vedtægter eller beslutninger, der er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den næstfølgende generalforsamling.

§4    Foreningens struktur:

Generalforsamlingen
Bestyrelsen
Arbejdsgrupper

Stk. 1)  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og holdes en gang årligt, senest 1. juni. Der indkaldes til generalforsamling (GF) med mindst 30 dages varsel. Generalforsamlingen og årsmødet er åben for offentligheden, men kun gyldige medlemmer (dvs. medlemmer som har betalt kontingent) har stemmeret.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1)    Valg af dirigent
2)    Valg af referent
3)    Bestyrelsens årsberetning
4)    Arbejdsgruppernes årsberetning
5)    Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
6)    Indkomne forslag fra medlemmer
7)    Fastsættelse af kontingent
8)    Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
9)    Valg af revisor
10)  Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6) skal ved navns underskrift stiles til et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og offentliggøres til medlemmerne på nettet senest fem dage før GF.

Stk. 2)  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med tre ugers varsel, eller dersom mindst 1/3 af de ordinære medlemmer kræver det. Ekstraordinær GF indkaldes på samme måde som GF, men afholdes senest to måneder efter at den er vedtaget/krævet. Ekstraordinær GF kan kun behandle sager som er nævnt i indkaldelsen.

§5    Afstemning:

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.

Medlemmer, som er forhindret i at møde på GF, kan stemme på forhånd i sager, som er meldt i salgspapirerne ved via skriftlig erklæring at overdrage sin stemme til et navngivet andet medlem. Forhåndsstemmer og stemmefuldmagter meldes til bestyrelsen senest 24 timer før GF. Ingen kan have fuldmagt til at repræsentere mere end tre medlemmer på generalforsamlingen.

§6    Ledelse:

Stk. 1)      Bestyrelsen vælges på GF og består af seksten medlemmer: formand, næstformand, kasserer og tretten ordinære bestyrelsesmedlemmer med møde og taleret. Det er kun gyldige, ordinære medlemmer som ikke er studerende der kan opstille til bestyrelsen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er tre bestyrelsesmedlemmer frivilligt på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning, hvis ikke der kan opnås enighed. Hvis en bestyrelse ikke kan opnå seksten medlemmer på GF,  kan et medlemstal på tretten accepteres, hvorefter man kan stemme to yderligere medlemmer ind på en ekstraordinær GF jvf. §6, stk. 2. 

Stk. 2)    Der skal til enhver tid være minimum to kunstnere og to kunstformidlere i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer vælges ved ét samlet valg, hvor hvert gyldigt medlem har fem stemmer. Når stemmerne er talt op vælges de to kunstnere og de to kunstformidlere, der har fået flest stemmer. Dernæst vælges de tre næste opstillede kandidater, som har fået flest stemmer, uanset om de er kunstnere eller kunstformidlere. 

Stk. 3)    Man sidder i bestyrelsen perioden ud, dvs. I de to år man er valgt, men kan derefter gå på genvalg, for endnu en 2-årig periode. 

Stk. 4)    Medlemmer, der opstiller til bestyrelsen, har pligt til at oplyse, hvis de sidder i andre fagrelevante og/eller beslægtede bestyrelser.

Stk. 5)    Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Alternativt med to personer i en delt forpost og en kasserer/administrator. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Bestyrelsen forpligter sig til at indkalde UKKs medlemmer til minimum to åbne bestyrelsesmøder om året udover generalforsamlingen, hvoraf ét afholdes i provinsen.

Stk 6)    Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst fire medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Beslutninger fattes ved almindeligt flertal. En bestyrelses periode er på to år. Man kan sidde i bestyrelsen i to på hinanden følgende perioder, og maksimalt tre perioder i alt.

Stk 7)    Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Foreningen tegnes af formanden og kasseren.

Stk. 8)  UKKs gældende vedtægter skal til enhver tid findes på UKKs hjemmeside.

§7    Økonomisk ansvar:

Foreningen tegnes af formanden og kasseren. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Foreningen kan ikke stifte gæld.

 §8    Regnskab:

Stk 1) Foreningens regnskabsår løber fra generalforsamling til generalforsamling. Regnskabet udføres af foreningens kasserer og bliver gennemgået og godkendt på generalforsamlingen.

Stk 2) På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

§9    Vedtægtsændringer og foreningens opløsning:

Ændringer af vedtægter eller opløsning af foreningen kræver, at over halvdelen af foreningens ordinære medlemmer stemmer for, herefter kræves mindst 2/3 flertal til for at opløse foreningen. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling. Den kan tidligst afholdes tre uger og senest to måneder efter forslaget. Der skal redegøres for forslaget i indkaldelsen. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den eventuelle nettoformue udloddes til almennyttige formål, som ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål. Beslutning herom træffes på den opløsende generalforsamling.