UKK er en uafhængig, faglig forening, som har til formål at skabe bedre forhold for samtidskunsten og dens udøvere

UKK ønsker at medvirke til at skabe bedre vilkår for kunstnerisk praksis, for den kritiske kontekstualisering af samtidskunsten samt skabe grobund for en større dynamik og bredde når der diskuteres samtidskunst. Foreningen repræsenterer derfor to faggrupper: kunstnere og kunstformidlere. UKK er den første og eneste organisation i landet som retter et samlet perspektiv på samtidskunsten, og de forhold man uafhængigt af traditionelle, faglige grænser arbejder under.
UKK ønsker ikke at promovere et bestemt kunstsyn, men arbejder for mangfoldighed.
Foreningen ønsker at styrke vækstlaget og fokuserer på arbejdsvilkårene for den unge, eksperimenterende og ikke nødvendigvis etablerede kunst. Begrebet ’eksperimenterende’ forstår vi bredt som inkluderende tværfaglige praksisser og samtidskunstbegrebets pluralitet.
UKK er en uafhængig, faglig forening, som har til formål at skabe bedre forhold for samtidskunsten og dens udøvere. UKK opstod i foråret 2002 som en direkte reaktion mod Kulturministeriets nedskæringer, der i særlig grad ramte den unge kunstscene. Det stod dengang klart at ingen talte på denne gruppes vegne, hvorfor en ny organisering var nødvendig.
I dag ligger den store udfordring i fortsat at sikre armslængdeprincippet mod centralisering og politisk kontrol, samt at bibeholde en kritisk diskussion om arbejdsvilkår for kunstarbejdere.
Vi mener at bredden i samtidskunsten til stadighed er underprioriteret og at kunstnernes og formidlernes arbejdsvilkår ikke er gode nok. Derfor er der behov for en forening som UKK til at handle og skabe fortsat dialog herom.

MÅLSÆTNING

Mere nuanceret debat på kunstscenen, i offentligheden og i medierne om samtidskunsten og dens arbejdsvilkår.
Bedre løn- og arbejdsforhold for kunstnere og kunstformidlere, herunder fast honorering for arbejde med kunstinstitutioner. Det er ikke et spørgsmål om,  men hvor meget.

Frivilligt, gratis arbejde? Praktikant- og løntilskudsstillinger kan være gode måder at opnå erfaring, indsigt og netværk på, men det er vores fælles ansvar at sikre at de fleste stillinger er betalte.

Mere demokrati og gennemsigtighed i det danske kunstsystem, samt sikringen af et kunstpolitisk system, der tilgodeser tværkulturelle, eksperimenterende projekter og international udveksling.

Bedre internationale udvekslings- og samarbejdsmuligheder for dansk samtidskunst.

Køn på dagsordenen. Ligestilling mellem kønnene i såvel ansættelser som udstillinger og indkøb på danske kunstinstitutioner. Som udstillingsarrangør eller organisator står du med muligheden for at præsentere publikum for mangfoldigheden i dansk kunst.

En fastholdelse og stadig udbygning af repræsentantskaber for UKK i diverse råd og nævn med indflydelse på samtidskunsten.

UKK er repræsenteret i:
  • Dansk Kunstnerråd
  • Statens Kunstfonds Repræsentantskab
  • Københavns Kommunes Billedkunstudvalg
  • Den Frie Udstillingsbygnings bestyrelse

Se de aktuelle UKK repræsentanter her

UKK er i løbende dialog/samarbejde med: Statens Kunstfonds Repræsentantskab, Statens Værksteder for Kunst ,  Billedkunstnernes Forbund – BKF, Københavns Kommunes Billedkunstudvalg, Dansk Kunstnerråd, Unge Kunstneres Samfund – UKS (NO), Overgaden. Institut for Samtidskunst.

BESTYRELSEN

Gro Sarauw

Delt formandspost

Maj Horn

Delt formandspost

Scott William Raby

Bestyrelsesmedlem

Nina Wöhlk

Bestyrelsesmedlem

David Hilmer Rex

Bestyrelsesmedlem

Andreas Führer

Bestyrelsesmedlem

Owen Armour

Bestyrelsesmedlem

Anders Kjær Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Michala Paludan

Bestyrelsesmedlem

Line Ellegaard

Bestyrelsesmedlem

Vibe Overgaard

Bestyrelsesmedlem

Kasper Lynge Jensen

Bestyrelsesmedlem

Annemette Friis

Bestyrelsesmedlem

Mark Tholander

Bestyrelsesmedlem

Thore Davies

Studenterrepræsentant

Sara Arenfelt

Studenterrepræsentant

Waqas Elahi Dar

Studenterrepræsentant

Kontakt bestyrelsen: post@ukk.dk

 Kontakt administrator: kasserer@ukk.dk

REPRÆSENTANTER

Marie Thams
Statens Kunstfonds repræsentantskab2017-20

Kristian Poulsen
Rådet for Visuel Kunst, Københavns Kommune, 2019-22

Maj Horn
Dansk Kunstnerråd – Paraplyorganisation for kunstnerorganisationer, 2019-

Michala Paludan
Dansk Kunstnerråd – Paraplyorganisation for kunstnerorganisationer, 2018-19

VEDTÆGTER

§1    Foreningens navn:

UKK — Organisation for Kunstnere, Kuratorer & Kunstformidlere

§2    Foreningens formål:

UKK er en kunstner – og kuratorsammenslutning og en platform for vidensdeling, som arbejder for at fremme billedkunstens potentiale, samt vilkår og synlighed i kulturdebatten.

UKKs bestyrelse arbejder som en tænketank og som et operativ på tværs af
traditionelle billedkunstfaglige grænser. UKK arbejder for medlemmernes interesser og faglige rettigheder.

§3     Medlemskab – optagelse, udmelding, eksklusion:

Medlemskab af UKK er personligt. Medlemskab er åbent for kunstnere og kunstformidlere i henhold til § 3 stk. 1-8

Stk. 1)   Kunstnere fra henholdsvis de tre kunstakademier i Danmark: Det Jyske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi og Det Kongelige Danske Kunstakademi. Samt kunstformidlere, kuratorer og kritikere uddannet ved Institut for Kunsthistorie ved Københavns og Aarhus Universiteter samt Moderne Kultur og Kulturfomidling og Visuel Kultur ved Københavns Universitet, Kultur og Formidling ved Syddansk Universitet og Æstetik og Kultur ved Aarhus Universitet.

Stk. 2)   Medlemskabet er derudover åbent for studerende fra når de påbegynder deres uddannelse på bachelor eller kandidatniveau ved de ovennævnte uddannelser.

Stk. 3)    Der er ikke tids- eller aldersbegrænsning for et medlemsskab. Et medlemsskab kan oprettes fra når du er optaget og/el. færdiguddannet ved de ovennævnte uddannelser.

Stk. 4)   Medlemskab er endvidere åbent for danske kunstnere og kunstformidlere uddannet på tilsvarende, videregående uddannelsesinstitutioner i udlandet, samt for udenlandske kunstnere og kunstformidlere tilknytning til den danske kunstscene.

Stk. 5)    Optagelse af medlemmer der ikke er uddannet jvf. stk. 1., 2., 3. sker på baggrund af aktivitetsniveau. Medlemskab opnås ved at være aktivt arbejdende indenfor en professionel kunstkontekst, med minimum tre realiserede projekter indenfor en periode af to år (udstillinger; projekter i det offentlige rum; tekstudgivelser; gallerivirksomhed hvor 1/3 af virksomhedens danske aktiviteter inkluderer kunstnere der ville kunne være medlem af UKK ifølge vedtægterne). Alle optagelser sker ved at indsende CV og dokumentation for uddannelse til UKK. Faglig alder under stk. 5. fastsættes normalt fra 2. års professionelt virke.

Stk. 6)    Hvis du som medlem ikke længere er aktiv som professionel kunstner eller aktiv kritiker eller formidler og går man f.eks. på pension, kan man overgå til at være associeret medlem af UKK. Der fås adgang til samme fora og diskussioner som ordinære medlemmer, uden forslags- eller stemmeret ved Generalforsamlingen. Associerede medlemmer er heller ikke opstillingsberettigede til bestyrelsen.

Stk. 7)    Udmelding af foreningen skal ske skriftligt via e-mail eller via kontaktformularen på UKKs hjemmeside.

Stk. 8)    Et medlem, som ikke respekterer de vedtægter eller beslutninger, der er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den næstfølgende generalforsamling.

§4    Foreningens struktur:

Generalforsamlingen
Bestyrelsen
Arbejdsgrupper

Stk. 1)     Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og holdes en gang årligt, senest 1. juni. Der indkaldes til generalforsamling (GF) med mindst 30 dages varsel. Generalforsamlingen og årsmødet er åben for offentligheden, men kun gyldige medlemmer (dvs. medlemmer som har betalt kontingent) har stemmeret.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1)    Valg af dirigent
2)    Valg af referent
3)    Bestyrelsens årsberetning
4)    Arbejdsgruppernes årsberetning
5)    Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
6)    Indkomne forslag fra medlemmer
7)    Fastsættelse af kontingent
8)    Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
9)    Valg af revisor
10)  Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6) skal ved navns underskrift stiles til et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og offentliggøres til medlemmerne på nettet senest fem dage før GF.

Stk. 2)     Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med tre ugers varsel, eller dersom mindst 1/3 af de ordinære medlemmer kræver det. Ekstraordinær GF indkaldes på samme måde som GF, men afholdes senest to måneder efter at den er vedtaget/krævet. Ekstraordinær GF kan kun behandle sager som er nævnt i indkaldelsen.

§5    Afstemning:

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.

Medlemmer, som er forhindret i at møde på GF, kan stemme på forhånd i sager, som er meldt i sagspapirerne ved via skriftlig erklæring at overdrage sin stemme til et navngivet andet medlem. Forhåndsstemmer og stemmefuldmagter meldes til bestyrelsen senest 24 timer før GF. Ingen kan have fuldmagt til at repræsentere mere end tre medlemmer på generalforsamlingen.

§6    Ledelse:

Stk. 1)      Bestyrelsen vælges på GF og består af elleve medlemmer: formand, næstformand, kasserer og ti ordinære bestyrelsesmedlemmer med møde og taleret. Det er kun gyldige, ordinære medlemmer som ikke er studerende der kan opstille til bestyrelsen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er tre bestyrelsesmedlemmer frivilligt på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning, hvis ikke der kan opnås enighed. Hvis en bestyrelse ikke kan opnå elleve medlemmer på GF,  kan et medlemstal på ni accepteres, hvorefter man kan stemme to yderligere medlemmer ind på en ekstraordinær GF jvf. §6, stk. 2.

Stk. 2)    Der skal til enhver tid være minimum to kunstnere og to kunstformidlere i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer vælges ved ét samlet valg, hvor hvert gyldigt medlem har fem stemmer. Når stemmerne er talt op vælges de to kunstnere og de to kunstformidlere, der har fået flest stemmer. Dernæst vælges de tre næste opstillede kandidater, som har fået flest stemmer, uanset om de er kunstnere eller kunstformidlere.

Stk. 3)    Man sidder i bestyrelsen perioden ud, dvs. I de to år man er valgt, men kan derefter gå på genvalg, for endnu en 2-årig periode.

Stk. 4)    Medlemmer, der opstiller til bestyrelsen, har pligt til at oplyse, hvis de sidder i andre fagrelevante og/eller beslægtede bestyrelser.

Stk. 5)    Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Bestyrelsen forpligter sig til at indkalde UKKs medlemmer til minimum to åbne bestyrelsesmøder om året udover generalforsamlingen, hvoraf ét afholdes i provinsen.

Stk 6)    Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst fire medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Beslutninger fattes ved almindeligt flertal. En bestyrelsesperiode er på to år. Man kan sidde i bestyrelsen i to på hinanden følgende perioder, og maksimalt tre perioder i alt.

Stk 7)    Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Stk. 8)    Evt. sekretær eller anden nødvendig hjælp kan ansættes af bestyrelsen.

Stk. 9)  UKKs gældende vedtægter skal til enhver tid findes på UKKs hjemmeside.

§7    Økonomisk ansvar:

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Foreningen kan ikke stifte gæld.

 §8    Regnskab:

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisionen ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst én gang årligt. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

§9    Vedtægtsændringer og foreningens opløsning:

Ændringer af nærværende vedtægter eller opløsning af foreningen kræver i de første to år, at over halvdelen af foreningens  gyldige, ordinære medlemmer stemmer herfor, herefter kræves mindst 2/3 af stemmerne. Dog skal der altid 2/3 flertal til at opløse foreningen. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke tilstede, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling. Den kan tidligst afholdes tre uger og senest to måneder efter.

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den eventuelle nettoformue udloddes til almennyttige formål, som ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål. Beslutning herom træffes på den opløsende generalforsamling.