Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning

By oktober 8, 2012Høringssvar

Høringssvar vedr. forslag til lov om Statens Kunstfond med tilhørende bekendtgørelser (1) samt Høringssvar vedr. forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning med tilhørende bekendtgørelse (2)

UKK, Unge Kunstnere og Kunstformidlere fremsender under henvisning til høringsbrev af 8. oktober 2012 – følgende bemærkninger til forslag til lov om Statens Kunstfond samt forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

1) Høringssvar vedr. forslag til lov om Statens Kunstfond med tilhørende bekendtgørelser

Fortsættelse af det 2-strengede system
UKK stiller sig positive overfor, at der med den nye struktur for enhedsorganisationen Statens Kunstfond, ses en fortsættelse af det tostrengede system. Vi mener, det er vigtigt at både eksisterende og fremtidige projekter kan støttes i form af legat- og projektstøtte.

Afgørende dialog mellem folkevalgte politikere og kunstfaglige i bestyrelserne
UKK frygter at reformen vil medføre manglende dialog mellem de folkevalgte politikere og de kunstfaglige repræsentanter i bestyrelserne.
Man kan forestille sig, at det vil blive problematisk med færre repræsentanter, hvorved der kan opstå en manglende bred politisk involvering. Armslængdeprincippet vil i denne form skabe en yderligere distancering mellem de politiske beslutningstagere og repræsentanterne.

Kunsten som det afgørende kriterium
Vi anser det for en selvfølge, at der tages hensyn til køn, alder, geografi og etnicitet. Men vi er af den overbevisning, at det afgørende kriterium er og bør altid være kunsten.

Nej til offentliggørelse af afslag
UKK er stærkt imod den foreslåede offentliggørelse af ansøgninger, hvilket også inkluderer afslag. Vi mener, at det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre ansøgningerne, da det vil gøre det svært at søge alternative støttemuligheder og dermed vil kunne bremse den enkelte ansøgers muligheder for at søge alternative veje med sit aktuelle projekt.
At man ønsker at offentliggøre de positive svar, kan forstås da dette skaber større transparens og giver mulighed for at følge de støttede projekter og kunstneres arbejde. Men vi er absolut 100% imod offentliggørelsen af afslag!

Hvilket fokus er der på formidling af kunsten i den nye struktur?
UKK ønsker et tydeligt formuleret fokus på formidling af kunsten. Kuratorer, skribenter, kritikere og uafhængige udstillingssteder bør prioriteres, da de udgør en væsentlig rolle for dansk billedkunst og den danske kunstscenes udvikling og bredde. Dette var tidligere indskrevet som særligt fokusområde i Kunstrådets virke og støtteordning, (3.2. Statens Kunstråd).

Det tværæstetiske
UKK bifalder det opprioriterede fokus på tværæstetiske praksisser og ’nye’ kunstformer, og ser opmærksomheden på dette felt som et oplagt emne til et fremtidigt seminar.

Imod nedlæggelse af Det Internationale Billedkunstudvalg,
Fraværet af nedlæggelsen af Det Internationale Billedkunstudvalg i lovforslaget er bekymrende. UKK beklager, at man i det nye system mister Det Internationale Billedkunstudvalg, da dette er afgørende for at vise og udvikle dansk kunst i udlandet og udenlandsk kunst i Danmark. Vi mener, der bør afsættes midler og sættes fokus på dette område.

Imod nedprioritering af det særlige udvalg for kunst i det offentlige rum
UKK beklager at lovforslaget ikke nævner udvalget for kunst i det offentlige rum. Vi mener, dette udvalg udgør en afgørende mulighed for dels at arbejde specifikt på at få kunsten ud til alle landets borgere ved at skabe og vise den i det offentlige rum, og dels sikre en høj kvalitet af landets offentlige kunst.

Udvalgenes sammensætning og arbejdsgang
5 repræsentanter virker umiddelbart som for lidt – når det skal favne begge repræsentantskaber: legatudvalg og projektstøtteudvalg – hvordan differentieres der i den forbindelse?

§ 8.Stk. 4. ”Statens Kunstfonds bestyrelse kan, jf. § 6, stk. 3, fastlægge nærmere bestemmelser om arbejdsdelingen mellem udvalgene. Hvor særlige forhold taler herfor, kan bestyrelsen beslutte at fravige den i stk. 1 fastlagte arbejdsdeling, men det skal i så tilfælde altid være entydigt fastlagt, i hvilket udvalg eller i hvilke udvalg i fællesskab den pågældende opgave varetages.”
Hvordan skal strukturen se ud? – arbejdsfordeling mellem projektudvalget og legatudvalget fremgår ikke tydeligt.

Repræsentantskab:
Når de forskellige billedkunstudvalg sammenlægges, ser vi, at der sker en underprioritering af repræsentanter, der kan varetage billedkunstens interesseområder. Det være sig både på billedkunstnerdelen, men også på området for kunstformidling. Derfor er et repræsentantskab på 5 alt for lidt til at varetage interesser inden for kunstnere, formidling og udstillingssteder efter vores mening for lidt.

I forbindelse med Repræsentantskaberne, kapitel 5, § 9. Stk 2.
UKK vil gerne have specificeret ministerens grundlag for at beskikke medlemmer til repræsentantskaberne?
Hædersydelser:
UKK velkommer den administrative forenkling og anser det for positivt, at hædersydelserne fremover udelukkende tildeles af repræsentantskabet, og ikke kræver godkendelse af Folketingets Finansudvalg.
Vi stiller os dog samtidigt betænkelige overfor den nedprioritering af billedkunsten som følger af at minimere hædersydelserne. Det er betænkeligt, at der fremover vil blive givet færre hædersydelser til billedkunstnere. Billedkunsten bliver kun et bredere fag som tiden går, der favner om en voksende række kunstpraksisser, medier, arbejdsformer mm. og som i høj grad begrebsmæssigt favnes af det tværkunstneriske/tværæstetiske.

§ 4, UKK ønsker at få begrundet på hvilken baggrund kulturministeren afgør regler for antal og omfanget af hædersydelser.

Offentligt seminar
UKK har som ønske, at alle repræsenterede foreninger og organisationer i fremtiden indbydes til det årlige seminar om kunstens rolle i samfundet, og ser med stor beklagelse på at seminaret i 2013 ikke vil finde sted.

2) Høringssvar vedr. forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning med tilhørende bekendtgørelse
UKK er bekymrende, hvis en lov i forbindelse med en lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning vedtages, når der ikke er redegjort for en øget økonomiske rammesætning.

UKK ønsker mere klarhed over fordelingsnøglen af tilskud og at der er en eksplicit differentiering mellem tilskud til billedkunst, arkitektur og kunsthåndværk/design.

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico