Projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet

By december 6, 2013Høringssvar
UKK, Unge Kunstnere og Kunstformidlere fremsender under henvisning til hørings-brev af 7. november 2013 – følgende bemærkninger til bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.
Til:
Kulturstyrelsen
H. C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

København d. 6. december 2013

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet

UKK, Unge Kunstnere og Kunstformidlere fremsender under henvisning til hørings-brev af 7. november 2013 – følgende bemærkninger til bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Det skal indledningsvis bemærkes, at vi i UKK anser det for positivt, at der fremsættes udkast til en forbedring og harmonisering af regler for regnskab og revision, når det gælder Kulturministeriets tilskud til projekter og aktiviteter, der vil medføre en administrativ lettelse for vores medlemmer.

I UKK stiller vi os derfor positive over for bekendtgørelsens mål om en ensartning af krav i forbindelse med regnskabsaflæggelse og kontrol. I forhold til kapitel 4 § 7 og kravet om, at regnskabet skal gennemgås af revisor, henstiller vi imidlertid til, at udgift til revisor skal kunne dækkes af det bevilgede tilskud til projekt- og aktiviteten, således at denne udgift iberegnes tilskuddets størrelse.
Ligeledes opfordrer vi til, at lovtekstens formulering i §9 stk. 2, pkt. 4, præciseres med hensyn til kravet om, at brugen af tilskuddet skal efterprøve sparsomme-lighed. Vi mener, af hensyn til klarhed i kravet til vores medlemmer og deres projekter, at det bør specificeres, hvad styrelsen her mener.

Sidst men ikke mindst stiller vi os undrende over for, at man med henvisning til notatets pkt. 1 foretager stikprøver på baggrund af væsentlighed og risiko? Igen opfordrer vi til en specificering af denne særlige risiko størrelse.

Til sidst opfordrer vi til, at den administrative struktur der kan mindske omfang af revision, som skrevet i § 10, ligeledes bør’ præciseres efter et princip om gennemsigtighed for tilskudsmodtageres forpligtigelser overfor tilskudsyder.

Med venlig hilsen
UKK

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico