Rapport vedr. Charlottenborg Udstillingsbygning

By oktober 14, 2005Høringssvar

Kommentarer på arbejdsgruppens rapport vedrørende nyorganisering og nyorientering af Charlottenborg Udstillingsbygning fra september 2005

København den 14.10.2005

Høringssvar på rapport vedrørende Charlottenborg Udstillingsbygning

Hermed fremsendes fra UKK – Unge Kunstnere og Kunstformidlere – kommentarer på arbejdsgruppens rapport vedrørende nyorganisering og nyorientering af Charlottenborg Udstillingsbygning fra september 2005.

Vi er grundlæggende enige med arbejdsgruppens konklusioner på følgende områder:

 1. Charlottenborg kan ikke erstatte den kunsthal med markant international profil, som det danske kunstliv i flere år har efterlyst. Denne må startes fra bunden og kan ikke bygges ovenpå allerede etablerede institutioner med historie.
 2. Vi er også enige i rapportens opfordring til en mere markeret udstillingsprofil og profilering generelt af Charlottenborg.
 3. Endvidere bakker vi op om arbejdsgruppens forslag til, at administrativ og kunstnerisk ledelse varetages af en kunstfaglig direktør og kunstfaglige medarbejdere og ikke overlades til bestyrelsen, da dette medfører en skævhed i ansvarsfordeling mm.
 4. Hermed bakker vi også op om forslaget til en bredere sammensat, ikke-arbejdende – dvs. traditionelt fungerende – bestyrelse. Hertil er vi naturligvis glade for at være medtænkt i den nye bestyrelsesindstilling.

Dog er vi i UKK ikke enige i de indholdsmæssige og strukturelle løsningsmodeller, arbejdsgruppen foreslår til dette overordnede sigte.

Endvidere er vi i forhold til arbejdsgruppens forslag til Charlottenborg som ‘kunstnernes hus’ deciderede uenige i måden dette udlægges på. Vi finder opridsningen af kunstnernes hus fremstillet efter et forældet paradigme og anmoder om, at dette opdateres til de gældende vilkår i dag. Vi kan ikke understrege nok, at de traditionelle faggrupper ‘billedkunstner’ og ‘kunsthistoriker’ overlapper hinanden i dag inden for samtidskunstfeltet, og at man må tage dette til sig, hvis Charlottenborg skal have en international gennemslagskraft. Kunstnernes hus må betyde, at Charlottenborg drives af producerende kunstarbejdere, hvis ideen skal have relevans i Danmark og i udlandet samt i et længere tidsperspektiv.

Endvidere efterlyser vi en økonomisk base for den tilsigtede model, der for os at se må bryde med Charlottenborgs nuværende indtægter og fondsmidler:

 1. Visionerne for det nye Charlottenborg er høje og lægger op til store markante og velprofilerede udstillinger samt mere kunstdebat på stedet. Det kræver mere end to kunstfaglige medarbejdere (i rapporten nævnes en kunstfaglig direktør og inspektør – 2 kunstfaglige ansatte er bestemt ikke nok til at udleve visionerne i rapporten).
 2. I rapporten lægges op til, at erhvervslivet skal bedre økonomien, men dette synes for os temmelig urealistisk – i det mindste i den overgangsfase, Charlottenborg nødvendigvis må igennem, inden en solid indtægt fra erhvervslivet kan komme på tale.
 3. Ligeledes efterlyser vi en model for, hvordan bygningen økonomisk skal hænge sammen ved afskaffelse af de nuværende lejeindtægter, som Sammenslutningerne pt. står for osv. samt hvem der i givet fald økonomisk varetager Sammenslutningernes udstilling, såfremt disse bibeholdes.

Til arbejdsgruppens forslag til Charlottenborgs udstillingsprofil har vi følgende kommentarer:

 1. Vi er som nævnt enige i, at Charlottenborgs udstillingsprofil kan blive skarpere og mere visionær. Dette mener vi generelt bliver yderst vanskeligt så længe Charlottenborg hvert eneste år skal huse flere Sammenslutninger samt Charlottenborg Fondens udstillinger. Vi kan ikke se, at selv den bedste direktør kan få et sammenhængende program ud af så forskelligartede obligatoriske udstillinger. Med sammenslutningernes historiske relevans taget som en selvfølge finder vi det direkte modstridigt, at Charlottenborg skal skærpe sin udstillingsprofil og samtidig huse Sammenslutningerne og Charlottenborg Fondens udstillinger. Vi foreslår, at kun Forårsudstillingen bibeholdes, og at Sammenslutningerne fremover skal ansøge Charlottenborg om en udstillingsperiode, og at hver enkelt Sammenslutning kun – såfremt ansøgningen godkendes af lederen – kan udstille hvert andet år. Hertil følger, at Sammenslutningerne i deres udstillinger skal være mere historisk bevidste også i deres dokumentation.
 2. Vi billiger tanken om udlicitering til freelance kuratorer. Dette kan medvirke til et dynamisk og nyskabende udstillingsprogram, såfremt lederen formår at medtænke dette i den samlede udstillingsprofil.
 3. Vi billiger tankerne om separatudstillinger og internationalt orienterede udstillinger medtænkt i det samlede udstillingsprogram
 4. Rapportens forslag om flere kulturhistoriske udstillinger på Charlottenborg er uacceptabelt. Det forekommer aldeles urealistisk at skærpe udstillingsprofilen samtidig med, at Sammenslutninger, Forårs- og Efterårsudstillingen og endvidere kulturhistoriske udstillinger integreres i programmet. Det synes svært at finde rum til separatudstillinger af danske kunstnere, internationalt orienterede udstillinger mm. i dette tætpakkede og på ingen måde sammenhængende udstillingsprogram. Ligeledes forstår vi rapportens idé med at tage udgangspunkt i omgivelserne og integrere eksempelvis Samlingen af arkitekturtegninger i Charlottenborgs program men dette kan vi på ingen måde se grundlæggende og vedvarende kan hænge sammen med et velkomponeret udstillingsprogram bestående af vedkommende samtidskunst.
 5. Med andre ord mener vi, at der i rapportens skitsering af udstillingsprofilen slås et alt for stort brød op, bagt efter for mange forskellige opskrifter og med ingredienser, der udvander hinanden smagsmæssigt.
 6. Programlægningen bør foretages af den kunstfaglige direktør og det øvrige kunstfaglige personale.

det strukturelle område har vi følgende kommentarer:

 1. Den kunstfaglige direktør skal ansættes i en tidsbegrænset stilling. Således holdes en stram visionær profil i en årrække, samtidig med at fornyelse automatisk indtræffer. Vi foreslår åremålsansættelser på 6 år.
 2. Der skal ansættes mere end en kunstfaglig medarbejder fuld tid, såfremt visionerne skal kunne føres ud i livet.
 3. Vi mener, at direktøren alene har det udstillingsmæssige ansvar – også for Forårsudstilling og behandling af Sammenslutningernes ansøgning.
 4. Vi forstår ikke idéen om et ‘forretningsudvalg’ og beder gruppen uddybe denne idé før vi kan tage stilling til den.
 5. Vi kan ikke umiddelbart tilslutte os restriktionerne for organisationer om at udpege billedkunstnere, jf. kommentarerne vedr. kunstnernes hus. Alle grupper bør udpege ‘en person, der skal have en kunstfaglig baggrund’.

Vi har i UKK ingen kommentarer til det bygningsmæssige i rapporten.

Med venlig hilsen,

Karin Hindsbo (formand)
På bestyrelsens vegne

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico