UKKS ÅRSMØDE 2021 / UKKS ANNUAL MEETING 2021

Kære medlemmer, kollegaer og interesserede

Tirsdag d. 4. maj 2021 afholder vi UKKs årsmøde. Mødet finder sted fra kl. 17:00 til 19:00 på zoom.

UKK er en uafhængig, faglig organisation, der arbejder for demokratiske, bæredygtige og lige forhold for samtidskunstfeltet. På årsmødet vil UKKs bestyrelse præsentere vores fokusområder og målsæt. Vi vil desuden stemme om forslag til vedtægtsændringer, godkende budgettet og stemme genopstillede og nye medlemmer ind i bestyrelsen. Årsmødet er åben for alle, men det er kun UKKs medlemmer der kan stemme.

For tilmelding til årsmødet skriv til info@ukk.dk senest d. 4. maj kl. 12. Skriv “Tilmelding” i emnefeltet. Desuden dit navn og om du er medlem / ikke medlem i mailen. Forud for mødet vil du modtage et mødelink, dagsorden samt bilag.

Hvis du er medlem og ikke har muligheden for at deltage, har du alligevel mulighed for at stemme på hvem der skal genvælges/vælges til bestyrelsen. Send en besked til samme mail med “Afstemning” i emnefeltet senest d. 4. maj kl. 12. Så sender vi info og link til at stemme online.

Vi er i den gode situation at næste alle fra bestyrelsen ønsker at fortsætte, så derfor vil en del af UKKs bestyrelsesmedlemmer genopstille. Hvis man ønsker at stille op til bestyrelsen som et nyt medlem bedes man sende os en kort motivation. Læs mere nederst.

Har du som medlem punkter vi skal føje til dagsordenen, et emne eller spørgsmål som du gerne vil bringe op, bedes du sende os en mail med det senest d. 22 april til: info@ukk.dk.

Hvis vejret og Covid-19-retningslinjerne er til det, inviterer vi på et glas vin i Nørrebroparken i København efter mødet.

Vi glæder os til at se jer!

Mange hilsener
UKKs bestyrelse

OPSTILLING TIL UKKS BESTYRELSE

Er du interesseret i at arbejde for demokratiske, bæredygtige og lige forhold for kunstnere, kuratorer og kunstformidlere? Er du interesseret i at være med til at forme kunstfeltet, bidrage til vidensproduktion, og i at indgå i et tæt samarbejde med andre kunstnere og kuratorer? Så vil vi opfordre dig til at stille op til UKKs bestyrelse.

Kvalificerede bestyrelsesmedlemmer har en høj motivation for at bidrage til UKKs målsæt og en stor interesse i udviklingen af organisationen. Du kan stille op hvis du er færdiguddannet og/eller udøvende kunstner, kurator eller kunstformidler. Posten er for en 2-årig periode, begyndende august 2021. Du kan godt stille op til bestyrelsen uden at have et medlemskab, hvis du tegner et medlemskab efterfølgende. Det er tilladt at være UKK-bestyrelsesmedlem selvom du har andre kunstrelaterede poster, men det er vigtigt du oplyser os om det i din ansøgning.

UKKs bestyrelsesmøder afholdes ca. en gang om måneden. Her diskuteres aktuelle projekter, henvendelser, samarbejder, m.v. UKKs arbejde drøftes også løbende over mail i arbejdsgrupper eller i fælles diskussioner. Som bestyrelsesmedlem vil du have en vigtig rolle i at definere UKKs agenda. Arbejdet er primært frivilligt med mulighed for honorering for projekter.

Hvis du er interesseret i at blive en del af bestyrelsen, fremsend venligst senest d. 22. april en kort motivation (½ – 1 side). Inkluder gerne emnefelter eller problemstillinger som du ser at kunstfeltet er berørt af, og mulige visioner, ideer eller løsninger som du gerne vil arbejde for, i relation til dine erfaringer, interesser, færdigheder eller nysgerrighed. Til: info@ukk.dk

Motivations-teksterne deles inden afstemningen på mail med UKKs medlemmer. De valgte vil få besked direkte efter afstemningen. Vi kan ikke garantere at alle der stiller op kan få en plads i bestyrelsen.

Bestyrelsen har pt. det maksimale antal af studenterrepræsentanter, men hvis du er studerende og gerne vil være del af UKKs studentergruppes arbejde, er du meget velkommen til at sende en mail for at høre nærmere til: ukkstuderende@gmail.com.

(ENG)

Dear members, colleagues and others with interest,

On Tuesday May 4th, 2021, UKK will hold its annual meeting. The meeting will be online and take place from 5-7pm on zoom.

UKK is an independent, professional organisation that works for democracy, sustainability and equality within the contemporary art field. At the annual meeting, UKK’s board members will present our focus areas and goals. We will also vote on proposals for amendments to the articles of association, approve the budget, and vote for new and re-elected members on the board. The annual meeting is open to everyone, but only UKK members can vote.

To register for the annual meeting, please email info@ukk.dk at the latest May 4th at 12pm. Write “Registration” in the subject field, your name, and whether you are a member or non-member. Prior to the meeting, you will receive a meeting link, the agenda and the appendices.

If you are a member of UKK and do not have the opportunity to participate in the meeting, you still have the opportunity to vote on who you think should be re-elected / elected to the board. Send an email to the same address with “Vote” in the subject field at the latest May 4th at 12pm. Then we will send additional information and a link to vote online.

We are in a positive situation that almost everyone from the board wants to continue the work, so therefore some of UKK’s board members will stand for re-election. If you want to run for the board as a new member, please send us a short statement of motivation. Read more below.

If UKK members have an issue or concern to add to the agenda – it can be a topic or a question you would like to bring up – please send us an email in relation to your agenda item no later than April 22 to info@ukk.dk.

If the weather and the Covid-19 guidelines allow for it, we will invite you for a glass of wine in Nørrebroparken in Copenhagen after the meeting.

We are looking forward to seeing you!

Many greetings,
UKK’s board

APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS

Are you interested in working for democracy, sustainability, and equality for artists, curators and art mediators within the art field? Are you interested in helping shape the art sector, contributing to research, and working closely with other artists and curators? Then we will encourage you to run for UKK’s board.

Qualified board members have a high motivation to contribute to UKK’s goals and a great interest in the development of the organisation. You can apply if you have completed an art education and / or have a practice either as a visual artist, curator or art mediator. The post is for a 2-year period, beginning August 2021. You can run for the board without having a membership, if you sign up for a membership afterwards. It is allowed to be a UKK board member if you sit on other art related boards, but it is required to notify UKK of this in your application.

UKK’s board meetings are held approximately once a month. Current projects, inquiries, collaborations and other issues are discussed within UKK’s meetings. UKK’s work is also discussed on an ongoing basis via email, in working groups, and in joint discussions. As a board member, you will have an important role in defining UKK’s future agenda, possibilities, and policy. The work is primarily voluntarily and occasionally project-honored.

If you are interested in becoming part of the board, please send a short statement of motivation (maximum ½ – 1 page A4) by 22 April. Please include what key issues, problems, or dilemmas you see facing the art sector and what visions, ideas, or solutions you would like to work toward in relation to your experiences, interests, skill sets, and curiosities. Send your motivation to UKK at info@ukk.dk.

The motivational texts are shared before the vote by email with UKK members. The results of the election will be notified immediately after the vote. We can not guarantee that everyone who applies will get a seat on the board.

The board currently has the maximum number of student representatives, but if you are a student and would like to be part of UKK’s student group, you are very welcome to send an email to apply. For additional details, contact ukkstuderende@gmail.com.

De spørger os altid om generisk Viagra. Her er et par indlæg om, hvordan man køber det i europæiske lande. Billiga Viagra i Sverige | Viagra Generika in Deutschland | Viagra generiek in Nederland | Viagra générique en ligne | Informazioni su Viagra generico