UKKs ønsker for de kommende års kulturpolitik / UKKs wishes for the coming years’ Cultural Policy

By maj 31, 2019Uncategorized @da

DK:

UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere ser frem til en ny kulturpolitik efter folketingsvalget d. 5 juni.

UKK ønsker en kulturminister som tør være ambitiøs og visionær på kunstens og kunstnernes vegne – både i forhold til at åbne kunstpolitikken op og bære den i nye retninger – og i at støtte den kultur og åbenhed der allerede findes i Danmark. En kulturminister som vil skabe de overordnede rammer for kunsten, med respekt for at beslutninger vedrørende kunstnerisk indhold og økonomiske tildelinger tages af fagfolk inden for feltet.

Vi mener følgende kulturpolitiske punkter bør prioriteres:

Kunsten skal prioriteres højere i den politiske arena

En kulturpolitik med helt nye strategier skal skabes både i kulturministeriet og på tværs af de politiske felter. Det skal blandt andet ske i form af aftaler og samarbejder med undervisningsministeriet, miljø- og fødevareministeriet, erhvervs- og beskæftigelsesministeriet og finansministeriet, hvilket skal give kunsten en højere prioritering i den politiske arena, også når det kommer til finanspolitiske midler.

Investering i kunstinstitutionerne

Samarbejdet med finansministeriet skal sikre at der ikke bliver beskåret yderligere på kunstområdet, men at der tværtimod gerne investeres flere økonomiske midler. Kunstinstitutionerne skal have luft nok i økonomien til at kunsten kan udfolde sig frit, dvs. uden for mange snævre rammer og nødvendige kompromisser, og at der tør satses på ny, eksperimenterende og ung kunst, også på de større kulturinstitutioner.

Fair betaling til udstillende kunstnere og kuratorer

Vi har brug for tydelig politisk opbakning i at sikre, at alle kunstnere og kuratorer skal have fair betaling for de projekter og udstillinger som udføres på landets museer og kunsthaller.

Kunsten som del af tværfaglige projekter og byudvikling

Samarbejdet med erhvervs- og beskæftigelsesministeriet skal sikre tværfaglige projekter og investeringer, så kunsten og kunstnerne i større grad tænkes med ind i byens liv og byudviklings processer. Kunstnerne skal tænkes med fra starten af større projekter og strategier, og ikke blot involveres som det sidste led.

Vi skal også være ambitiøse når det kommer til forskning, både i det akademiske og i det frie felt. Vi har brug for kunstnerisk forskning på kunstens præmis, yderligere investering i feltets mange tværfaglige potentialer og vidensdeling på tværs af landegrænser, med blandt andre Sverige, Finland og England, som har flere års erfaring med kunstnerisk forskning på Ph.D og Postdoc-niveauer.

Et eksempel på en yderst aktuel problematik, som vi mener der er brug for mere kunstnerisk forskning omkring, er klimaudfordringerne. Flere kunstnere skal have mulighed for at skabe grøn kunst og gå løsningsorienteret til klimaudfordringerne med spekulativ og innovativ tænkning.

Ny kunst og kuratorernes rolle

Vi ønsker en kulturminister som er nysgerrig på samtidskunst og som bakker op om de nye grene som udspringer fra den. Inden for billedkunst betyder det bl.a. at freelance-kuratorer har en tiltagende rolle i forbindelse med realisering af kunstprojekter, som den første kuratoruddannelse i Danmark, der havde sin opstart sidste år også vidner om. Kunstnere og kuratorerne er vigtige kollegaer for hinanden. Der skal investeres mere i disse samarbejder, bl.a. med økonomiske midler til den forskning , der kan muliggøre vigtige dybdegående udstillinger.

Internationale samarbejder

Vi ser et tiltagende stort potentiale -og nødvendighed i det internationale kunstfelt, og tror på at kunsten kan være med til at styrke samarbejder mellem nationer uden for kunstens eget felt.  Statens Kunstfond gør allerede et vigtigt arbejde ved at investere i kunstneres og kuratorers internationale research-rejser, residencies og nyproduktioner til udstillinger i udlandet. Hvis Danmark fokuserer mere bevidst på internationale kunstneriske samarbejder ved, blandt andet,at øge investeringerne heri, vil det det bære frugt kulturelt og økonomisk på flere planer.

Kunstnerisk pædagogik

Samarbejdet med undervisningsministeriet skal sikre øget prioritering af kulturfag og kunstnersamarbejder i institutioner og på skoler. Der skal fokuseres mere på kunstnerisk pædagogik, ved at give flere kunstnere mulighed for at lave kunstnerisk undervisning og projekter på skoler og (kultur)institutioner, hvor deltagelse i disse processer kan komme flere børn og unge til gode.

Kunstakademierne skal styrkes

Vi skal støtte og styrke de kunstneriske uddannelsesinstitutioner, som er rammen for fremtidens kunst. Kulturministeriet skal inddrage viden fra kunstnere, organisationer og tænketanke, med både dansk og international erfaring, om hvad markedet har brug for af investeringer for at skabe de bedste kunstuddannelser på et internationalt niveau.

I mange år har Det Fynske Kunstakademi og Det Jyske Kunstakademi kun lige kunne overleve. Der er behov for at styrke akademierne økonomisk, så de kan holde det høje faglige niveau. Dette gælder også for Det Kgl. Danske Kunstakademi.

Arbejdsmarkeds- og velfærdsordninger for freelancere

Der er brug for at udvikle og ændre en række arbejdsmarkeds- og velfærdsordninger, såsom dagpengesystemet og barselsordning, så det passer bedre til de vilkår som kunstnere og kuratorer, og generelt en voksende gruppe af freelancere, arbejder under.

Forskning i arbejdsvilkår og kunstens værdi

Sidste år udkom en række undersøgelser om kunstneres arbejdsvilkår, bl.a. CBS’s analyse “Billedkunstens økonomiske rum”. Vi mener der er behov for mere forskning, i form af løbende dybdegående analyser af kunstens og kunstnernes vilkår, også med fokus på den værdi som kunstnere bidrager til samfundet med, som ikke er baseret på salg. Den nye viden skal give større kendskab til kunstens rammer og aktuelle problematikker, og bruges som konstruktiv grundlag for at skabe bedre vilkår for kunstnerne og dermed også for kunsten.

Vi håber at den nye kulturminister vil lytte til og sparre med UKK, og vores kollegaer i kunstfeltet, omkring de næste års nytænkende kulturpolitiske arbejde.

ENG:

UKK’s wishes for the coming years’ Cultural Policy

UKK – Organization for Artists, Curators, and Art Mediators is looking forward to a new cultural policy after the Danish parliamentary elections on June 5th.

UKK wishes for a Minister for Culture who dares to be ambitious and visionary for the arts’ and the artists’ sake – both in terms of opening up the arts policy and moving it in new directions – while supporting the culture and openness already found in Denmark. A Minister of Culture who will create an overall framework for the arts, while respecting that decisions regarding artistic content and financial allocations are taken by professionals in the field.

We believe that the following cultural policy points should be prioritized:

Art must be given higher priority in the political arena

A cultural policy with completely new strategies must be created both in the Ministry of Culture and across the political fields. Among other things, this must take the form of agreements and co-operation with the Ministry of Education, the Ministry of the Environment and Food, the Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, the Ministry of Employment and the Ministry of Finance, which must give art a higher priority in the political arena, also when it comes to financial and fiscal resources.

Investment in art institutions

The co-operation with the Ministry of Finance must ensure that there are no further cuts in the art field, but rather more investment. Art institutions must have enough space in the economy for art to unfold freely, ie. without too many narrow limits and compromises, and that efforts are made for new, experimental and young art, also at the larger cultural institutions.

Fair payment for exhibiting artists and curators

We need clear political support in ensuring that all artists and curators have fair payment for the projects and exhibitions taking place at the national museums and art centres.

Art as part of interdisciplinary projects and urban development

The collaboration with the Ministry of Industry, Business and Financial Affairs and the Ministry of Employment must ensure interdisciplinary projects and investments, so that art and artists are more likely to be involved in the city’s life and urban development processes. Artists must be considered from the outset of major projects and strategies, and not just involved at the final stage.

We must also be ambitious when it comes to research, both in the academic and the independent fields. We need artistic research under artistic premises, further investment in the field’s diverse interdisciplinary potential and knowledge-sharing across national borders with, among others, Sweden, Finland, and England, who have several years of experience in artistic research at PhD and Postdoc levels.

An example of an extremely current issue, that we think more artistic research is needed on, is climate change and its challenges. More artists must have the opportunity to create green art and have a solution-oriented approach, together with speculative and innovative thinking, in relation to the climate challenges.

New art and the role of the curators

We want a Minister of Culture who is curious about contemporary art and who supports the new branches that originate from it. In visual arts, this means, among other things, that freelance curators have an increasing role in connection with the realization of art projects, as the first curatorial training in Denmark which had its start-up last year also testifies. Partnership between artists and curators is important. There must be more investment in these collaborations, among other things, with financial means for the research that can enable significant and in-depth exhibition projects.

International collaborations

We see an increasing potential and relevance in the international arts field and believe that art can help strengthen cooperation between nations. The Danish Arts Foundation already makes an important effort by investing in artists’ and curators’ international research trips, residencies and new productions for exhibitions abroad. If Denmark focuses more consciously on international artistic collaborations by, among other things, increasing investment, this will bear fruits culturally and economically on several levels.

Artistic education

Cooperation with the Ministry of Education shall ensure increased prioritization of cultural subjects and artist collaboration in institutions and in schools. More focus should be on artistic pedagogy, by giving more artists the opportunity to make artistic education and projects in schools and (cultural) institutions, where participation in these processes can further benefit children and young people.

Art academies must be strengthened

We must support and strengthen the artistic educational institutions that are the framework for the art of the future. The Ministry of Culture shall include knowledge from artists, organizations and think tanks, with both national and international experience, about what the market needs concerning investments to create the best art education at an international level.

For many years, the Funen Art Academy and the Jutland Art Academy have scarcely been able to survive. There is a need to strengthen academies financially so that they can maintain a high level of professionalism. This also applies to The Royal Danish Academy of Arts.

Labour market and welfare schemes for freelancers

There is a need to develop and change a number of labour and welfare schemes, such as the benefit system and maternity scheme, to better fit the conditions under which artists and curators, as well as a growing group of freelancers, work.

Research on working conditions and the value of art

Last year, a number of studies on artists’ working conditions were published, among others, CBS’s analysis “The economic space of visual art”. We believe there is a need for more research, in the form of ongoing in-depth analyses of the working conditions of art and artists, also with a focus on the value that artists contribute to society that is not solely based on commercial exchange. The new knowledge must give greater insight into the arts’ framework and current problems, and be used as a constructive basis for creating better conditions for the artists and thus also for art.

We hope that the new Minister of Culture will listen to and dialogue with UKK, as well as with our colleagues in the arts field, concerning the coming years’ innovative cultural policy work.