Referatet er taget af Gro Sarauw og er godkendt af UKKs bestyrelse. Referat af Kuratorisk Forums præsentation v. Mette Woller og Malene Dam.

Årsberetning 2020-21 v. Maj Horn og Gro Sarauw:

Mødet indledes med en introduktion af forpersonerne og en oplæsning af et statement af Gro Sarauw: How to be a global artist in Denmark: En opsang til kunstbranchen som UKK repræsenterer om at den vil gå aktivt ind i arbejdet for anti-racisme og ligestillingspolitik på den danske kunstscene, hvor vi alle men specielt organisationer og institutioner og bærer et stort ansvar hvis forandring skal formidles.

UKKs årsberetning præsenterer følgende emner og strategier:

 • Kunstfeltet under corona-krisen
 • Behov for flere uafhængige undersøgelser
 • Symposium: ‘Kunst i en krisetid’
 • Internationalt samarbejde
 • Forhandlinger om kunstnerhonorarer
 • Ny arbejdsgruppe for minoritetsarbejde
 • Sociale praksisformer og retten til byen
 • Ligestilling

UKKs bestyrelses sammensætning ved Årsmødet 2020: Fra januar 2019, har Gro Sarauw og Maj Horn delt UKKs forpost. Den øvrige bestyrelse består frem til d.d. af: David Hilmer Rex (kasserer), Andreas Führer, Anders Kjær Rasmussen, Mark Tholander, Mette Kjærgaard Præst, Line Ellegaard, Nina Wöhlk, Waqas Elahi Dar, Michala Paludan, Annemette Friis, Vibe Overgaard, Scott William Raby, Sara Arenfeldt (studenterrepræsentant) og Thore Davies (studenterrepræsentant).

Ved årsmødet træder Line Ellegaard, Annemette Friis, Anders Kjær Rasmussen, Thore Davies og Nina Wölhk ud af bestyrelsen. Nye bestyrelsesmedlemmer stiller op og vælges ind i både bestyrelsen og studenterrepræsentationen, hvilket fremgår af dette referat.

Årsberetningen sendes per mail til UKKs medlemmer og netværk slut juni 2020.

“Ground report” v. bestyrelsesmedlem Waqas Elahi Dar:

Bestyrelsesmedlem Waqas Elahi Dar er bekymret for manglende sikkerhed i studenterrepræsentationens struktur og arbejdsform og peger på at samme gælder for UKKs organisation overordnet. Foreslår at bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe der vil udarbejde policy / et ‘code of conduct’ dokument der opstiller klare rammer for hvordan man kan imødekomme det behov der er for sikkerhed. Herunder skal der indgå regler om at bestyrelsen ikke kan anvende ekstraktive metoder eller indgå samarbejder med andre der anvender dem. Der er enighed om at UKK nedsætter en arbejdsgruppe for dette og der er lagt op til at det sker når de nye bestyrelsesmedlemmer aktiveres i bestyrelsesarbejdet, fra august 2020.

Præsentation af UKKs studenterpolitiske arbejde v. Mark Tholander, Sara Arenfeldt og Thore Davies:

UKKs studenterpolitiske arbejde blev præsenteret. UKK har i 2019 afholdt et studentersymposium på Statens Museum for Kunst. I løbet af 2020 har gruppen afholdt møder på tværs af uddannelserne under titlen “StudenterForum”. Disse fandt både sted som møder på akademierne og som online møder med studerende fra flere akademier. .

Der arbejdes på at udarbejde en langsigtet og bæredygtig organisering af det studenterpolitiske arbejde, som inkluderer udvikling af nye faglige fællesskaber for studerende, der i er engageret i kunstfeltet i forskellig udstrækning. på tværs af uddannelserne.

Gruppen vil desuden arbejde for at studenterrepræsentantskabet vil inkludere studererende ved alle tre kunstakademier og flere af de kunstfaglige uddannelser ved universiteterne: Repræsentantskabet foreslås at bestå af seks repræsentanter: en repræsentant for Det Kongelige Danske Kunstakademi, en repræsentant for Det Fynske Kunstakademi, en repræsentant for Det Jyske Kunstakademi, en repræsentant for Københavns Universitet, en repræsentant for Syddansk Universitet og en repræsentant for Aarhus Universitet.

I samarbejde med DSF (Danske Studerendes Fællesråd) medvirker UKK’s studenterrepræsentanter til at koordinere og facilitere et stærkere netværk og studenterdemokrati for studerende ved de kunstfaglige uddannelser.

Efter præsentationen af forslagene for UKKs fremtidige studenterpolitiske arbejde, blev følgende kritikpunkter fremført:

 • Der kan være bekymring for om de studerende på uddannelserne kan have tillid til at UKKs studentergruppe ikke omsætter deres situationer til kulturel kapital.
 • Der må tænkes videre over hvad et repræsentantskab vil sige og hvornår man egentlig er berettiget til at repræsentere en gruppe af studerende på en institution: f.eks. om den studerende fra en institution rent faktisk er blevet valgt på institutionen af de studerende som deres repræsentant, og hvis ikke, om UKK så er berettiget til at kalde dem en repræsentant for de studerende på den institution.
 • Der må tænkes yderligere over hvordan man skabe sikre og trygge samtalerum for de studerende, samt udvikle en procedure for hvordan man håndterer fortrolige oplysninger.
 • At den studenterpolitiske arbejdsgruppe burde gennemgå hvem man ser som sine samarbejdspartnere, sammen med hovedbestyrelsen. Eksempelvis om et samarbejde med DSF er det rette valg.

Præsentation af Kuratorisk Forum v. Mette Woller og Malene Dam.

Kuratorisk Forum som startede i 2018, vil fremover indgå i et alliance-fællesskab med UKK. Det betyder, at Kuratorisk Forum ikke længere er en del af UKK, men at vi i stedet vil samarbejde om vigtige sager, hvor vi står stærkest sammen.

Kuratorisk Forum vil gerne sige tak til UKK for opbakningen i opstartsfasen af Kuratorisk Forum og glæder sig til samarbejdet fremadrettet.

Præsentation af årsregnskab, v. kasserer David Hilmer Rex

Regnskabet godkendtes ved håndsoprækning.

Kommentar fra Gro Sarauw til årsregnskabet er at UKK arbejder videre på finansiering af UKKs drift og aktiviteter med en en klar ambition om at gøre UKKs arbejde mere økonomisk bæredygtigt for alle involverede. Planen om fundraising til UKK som vidensplatform fortsættes. Det er enighed om at en fokusgruppe i den nye bestyrelse nedsættes som også vil sammenfatte nuværende fundraising- og organisationsudviklings-strategier for UKK.

Vedtægtsændringer:

Forslag 1:
Det foreslås at “§6 Ledelse: Stk. 1) Bestyrelsen vælges på GF og består af elleve medlemmer: formand, næstformand, kasserer og ti ordinære bestyrelsesmedlemmer med møde og taleret.” Ændres til: “§6 Ledelse: Stk. 1) Bestyrelsen vælges på GF og består af minimum syv medlemmer: forperson/er, kasserer og ordinære bestyrelsesmedlemmer med møde og taleret. En næstforperson kan tilvælges, men er ikke et krav.” Begrundelse (stillet af bestyrelsesmedlem Mark Tholander): At give mere fleksibilitet i vedtægterne i forhold til bestyrelsens påkrævede størrelse. I sammenhæng med ovenstående, foreslås det også at man også fjerner dette fra §6: “Hvis en bestyrelse ikke kan opnå elleve medlemmer på GF, kan et medlemstal på ni accepteres, hvorefter man kan stemme to yderligere medlemmer ind på en ekstraordinær GF jvf. §6, stk. 2.”

Forslaget var stillet af bestyrelsesmedlem Mark Tholander, som uddybede det. Forslaget blev godkendt ved håndsoprækning.

Forslag 2:
Studenterrepræsentanterne foreslår til generalforsamlingen at ændre følgende afsnit under “§6 Ledelse” i UKKs vedtægter: “Det er kun gyldige, ordinære medlemmer som ikke er studerende der kan opstille til bestyrelsen.” Det foreslås at ændre denne del til: “Det er kun gyldige, ordinære medlemmer som ikke er studerende der kan opstille til bestyrelsen, med undtagelse af to studenterrepræsentanter.” Begrundelse (fra studenterrepræsentanterne): Denne vedtægtsændring er en følge af den foreslåede nye struktur for UKKs studenterpolitik som bliver præsenteret ved generalforsamlingens begyndelse.

Forslaget var stillet af studentergruppen, som uddybede det. Det efterfulgtes af en debat hvor flere havde spørgsmål til studentergruppen. Et flertal stemte blankt eller imod forslaget, som derfor ikke blev godkendt.

Opstilling af nye bestyrelsesmedlemmer:

Del 1 – bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen modtog tre opstillinger per mail og har søgt minimum tre nye medlemmer.

Præsentation af de på forhånd opstillede: Claudine Zia, Peter Voss Knude, Philip Pilekjær og Sara Arenfeldt (UKK-studenterrepræsentant 2018-20). Fremmødte der stiller op og præsenterer sig selv: Sidsel Meineche Hansen, Kristoffer Raasted, Heine Thorhauge Matthiassen. Mette Kjærgaard Præst blev valgt ind i bestyrelsen tidligere på foråret 2020 på et ekstraordinært møde og grundlag med enighed blandt hele UKKs bestyrelse. Processen herfor blev spurgt ind til fra UKKs fremmødte medlemmer og der var enighed om at Mette Kjærgaard Præst opstilles formelt på Årsmødet.

Således var i alt otte opstillede medlemmer. Afstemningen udføres åbent ved diskussion og der er enighed om at alle opstillede er kvalificerede og udviser særligt interesse i at engagere sig aktivt i bestyrelsens arbejde. Alle otte ovennævnte opstillede vælges ind i UKKs bestyrelse.

Dagmar Büchert, studerende på KUA, stillede op studenterrepræsentant. Hun blev enstemmigt valgt ind i studenterrepræsentationen.

Fælles samtale/diskussion af emner:

 • Hvordan skal bestyrelsen fordele sit arbejde mellem international og national politik.

 • Peter Voss Knude foreslog at vi skulle diskutere ‘frivillighed’ i bestyrelsen.

 • Opdatering af den grafiske profil for UKK.

Mødet blev forlænget med en time og varede således tre timer. Der blev takket for deltagelse til alle de ca. 30 fremmødte og budt velkommen til de ni nye medlemmer af bestyrelsen, som vil tiltræde til august. Hermed også et endeligt tak til de fire medlemmer der træder ud efter hhv. 2-4 års aktivitet i bestyrelsen.