Standardkontrakter

Anbefalet minimumshonorering

Skat

Vejledende honorarsatser

Beløbene angiver vejledende mininumssatser for kunstnerisk, kuratorisk og kunstformidlingsarbejde. Satser for kunstnere er baseret på anbefalingerne hos Billedkunstnernes Forbund. Alle satser er eksklusiv moms.

Freelance

 • Standard timesats for løsarbejde: 700 – 1.000 kr./t.
  Satsen gælder for freelancere, dvs. kortvarigt arbejde hos forskellige arbejdsgivere. Herunder, kunstnerisk, kuratorisk og kunstformidlingsarbejde samt udstillingsplanlægning, opsætning/nedtagning af værker/udstillinge, møder, rådgivning, jurydeltagelse, censorater, m.m.

 • Artist talk / curator talk: 3.000 – 5.000 kr.
  Satsen er inklusiv forberedelse og eksklusiv transport.

 • Foredrag: 4.000 – 10.000 kr.
  Satsen er inklusiv forberedelse og eksklusiv transport.

 • Performance: 6.000 – 10.000 kr.
  Satsen er inklusiv forberedelse, og eksklusiv transport, men inkluderer ikke ansvar for teknisk setup.

Udstillingshonorar

I udstillingssammenhænge på kunstinstitutioner henviser UKK til aftalen “anbefalede minimumshonorar for udstillende kunstnere”.

Værd at vide om de anbefalede minimumshonorarer:

 • Satserne udgør et forhandlingsgrundlag.

 • Honoraret dækker ikke produktion af nye værker. Dette forhandles særskilt.

 • Soloudstillinger i mindre rum forhandles individuelt.

 • Et visningsvederlag tæller ikke med i minimumshonoraret.

Flere kunsthaller har sagt at de vil følge aftalen, bl.a. Kunsthal Charlottenborg, Kunsthal Aarhus, Arken, m.fl., men Foreningen af Kunsthaller i Danmark har ikke erklæret opbakning til aftalen.

Ved udstilling er det vigtigt at udarbejde en kontrakt, der synliggør hvad honoraret dækker og hvad det ikke gør. Se dokumentet om de anbefalede minimumshonorarer for mere information.

Udsmykning

Inden en udsmykningsopgave påbegyndes, bør der udarbejdes en skriftlig kontrakt, hvor bl.a. skitsehonorar og det samlede kunstnerhonorar fastsættes. Rolle- og ansvarsfordeling bør fremgå tydeligt af kontrakten.

Undervisning / Workshop

Hvis undervisningen eller workshoppen finder sted på en institution, såsom et universitet, kan de fastsatte lønsatser for den pågældende institution bruges. Man kan eventuelt aftale et individuelt løntillæg. Hvis institutionen ikke har lønstandarder, anbefales det at følge timesatsen for løsarbejde. For hver undervisningstime anbefales det at der indregnes mindst 1 forberedelsestime.

Er du akademiker, anbefales det at orientere sig i akademikernes løn og takster ifht. foredrag og forelæsning.

Forfatning af artikel, katalog/zine, PR og kommunikation

Vi anbefaler, at man orienterer sig på Journalistforbundets vejledende priser.

Generelle bemærkninger

Generelle lønforhandlinger v. større projekter og opgaver

Ved større projekter og opgaver forhandles honorar ud fra projektets/opgavens omfang og længde og den økonomiske kontekst. Der bør udarbejdes en skriftlig aftale, der klart afgrænser hvad der kan forventes inden for rammerne af opgaven. Man bør sikre sig, at aftalen kan genforhandles, hvis rammerne ændrer sig. UKK anbefaler at man bruger standardkontrakten, hvor der både er en version til kunstnere og kuratorer. Den kan downloades øverst på siden.

Nyproduktion

Hvis der ikke er økonomiske midler til nyproduktion, vil vi anbefale at det fremgår tydeligt i dialogen og i aftalen/invitationen, at der ikke forventes nye værker. Hvis det forventes at kunstnerne selv søger midler til nyproduktion, bør det fremgå i hvilket omfang institutionen/udstillingstedet vil støtte denne del.

Honorar er ikke alt

Husk også at spørge udstillingsstedet angående: Fotodokumentation af værker/udstilling, transport, lån af udstyr, teknisk assistance, forsikring, PR og kontakt til medier.

BKFs vejlendende satser
Journalistforbundets satser
HK fagforeningsside
Kunstnernes Retshjælp
VISDA (tidl. Copydan Billedkunst), prisliste for reproduktion
Akademikernes løn og takster ifht. foredrag og forelæsning